Vet - lumpy skin disease

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1178 av 2. juni 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1178 of 2 June 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 27.10.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008, som fastsetter dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease (LSD) i visse EU-medlemsstater. Medlemsstater som per i dag er berørt av bestemmelsene er Kroatia, Bulgaria og Hellas.

Rettsakten endrer bestemmelsene for forsendelse av avlsmateriale fra områdene som er oppført på listene i del I og del II i vedlegget til beslutning (EU) nr. 2016/2008, dvs. områdene som har fristatus m/vaksinasjon mot LSD og områdene som er infisert med LSD. Endringene innebærer at vedkommende lands myndigheter kan tillate forsendelse av sæd egg og embryo fra storfe og ville drøvtyggere som holdes i fangenskap mellom slike områder innenfor landets grenser på bestemte vilkår. Rettsakten føyer i tillegg til nye områder i Hellas på de to listene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Per i dag er det kun Bulgaria, Hellas og Kroatia som er direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ingen gjennomføring i norsk rett nå. Gjennomføring i norsk rett blir påkrevd først ved en eventuell framtidig oppføring av norske soner i vedlegg I til beslutning (EU) 2016/2008.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir rom for å kunne tillate forsendelse av sæd, egg og embryo mellom områder med lik LSD-status og fra områder med bedre til områder med dårligere LSD-status innenfor samme medlemsstat. Tilføyelsen av nye områder i Hellas på listene over områdene som har fristatus m/vaksinasjon mot LSD og områdene som er infisert med LSD kommer som følge av et nytt utbrudd av sykdommen på øya Kerkyra, samt at det er innført forebyggende vaksinering i naboområder til denne hvor sykdommen hittil ikke er påvist.

Rettsakten virker rimelig sett i et sykdomsbekjempelsesperspektiv. Mattilsynet vurderer den som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1178/EU
Basis rettsaktnr.: Direktiv 89/662/EØF m.fl.
Celexnr.: 32017D1178

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2017
Frist returnering standardskjema: 02.06.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 193/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: