Biocid - Spørsmål om antikoagulerende muse- og rottemidler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 av 7. september 2017 om spørsmål knyttet til den komparative vurderingen av antikoagulerende muse- og rottemidler i samsvar med artikkel 23(5) i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1532 of 7 September 2017 addressing questions regarding the comparative assessment of anticoagulant rodenticides in accordance with Article 23(5) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 14. juli 2017. Rettsakten ble publisert i OJ 8. september 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. desember 2017

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt.

Alle medlemsstatene har tidligere oversendt Kommisjonen et antall spørsmål som bør tas i betraktning/følges opp på fellesskapsnivå i sammenheng med den komparative vurderingen som skal utføres knyttet til den forestående regodkjenning av antikoagulerende muse- og rottemidler.

I vedlegget til  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 listes de spesifikke spørsmål knyttet til den komparative vurderingen av antikoagulerende muse- og rottemidler. Ansvarlige myndigheter i medlemsstatene skal ta i betraktning informasjonen som fremkommer basert på spørsmålene, og dermed om antikoagulerende muse- og rottemidler fortsatt kan godkjennes eller forbys.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Høringsdokumenter for rettsakten ligger på Miljødirektoratets hjemmeside, frist for innspill er 13.10.2017.

De fleste aktive stoffene i muse- og rottemidler på det norske markedet er antikoagulanter. Ved eksponering fører de til indre blødninger. Førstegenerasjons stoffer er mindre giftige enn andregenerasjon, de er lettere nedbrytbare og mindre bioakkumulerende. Samtidig kreves det høyere doser for at førstegenerasjons stoffer skal virke. Det er bekymring knyttet til resistensutvikling for antikoagulantene, det vil si at de ikke lenger virker like effektivt.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1532
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32017D1532

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2017
Frist returnering standardskjema: 28.08.2017
Dato returnert standardskjema: 25.08.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.08.2017
Høringsfrist: 13.10.2017
Frist for gjennomføring: 16.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker