Biocid - Godkjenning av MIT i PT 11

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1278 av 14. juli 2017 om godkjenning 2-metylisotiazol-3(2H)-on som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 11

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1278 of 14 July 2017 approving 2-methylisothiazol-3(2H)-one as an existing active substance for the use in biocidal products for product-type 11

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.08.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 14. juli og publisert i OJ 15. juli 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. desember 2017

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Forordning (EU) 2017/1278 godkjenner 2-metylisotiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 11. Produkttype 11 omfatter konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Videre skal tas særlig hensyn til industrielle og profesjonelle brukere.

Det skal tas særlig hensyn til overflatevann og jord i forhold til produkter som benyttes i store og små åpne resirkulasjonskjøleanlegg med direkte utslipp til overflatevann.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning med følgende betingelse:

Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder 2-metylisotiazol-3(2H)-on skal sikre at merkingen på det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1278
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32017R1278

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2017
Frist returnering standardskjema: 28.08.2017
Dato returnert standardskjema: 28.08.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 226/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.08.2017
Høringsfrist: 13.10.2017
Frist for gjennomføring: 16.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker