Biocid - Ikke-godkjenning av MBIT i PT 13

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 av 14. juli 2017 om å ikke godkjenne 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 13

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1282 of 14 July 2017 not approving 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one as an active substance for use in biocidal products for product-type 13

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.08.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 14. juli og publisert i OJ 15. juli 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. desember 2017.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 besluttes det å ikke godkjenne metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 13. Produkttype 13 omfatter konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller skjærevæske. Bruk av stoffet i angjeldende produkttype ble vurdert til å medføre uakseptabel risiko i forhold til miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1282
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32017D1282

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2017
Frist returnering standardskjema: 28.08.2017
Dato returnert standardskjema: 28.08.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 226/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.08.2017
Høringsfrist: 13.10.2017
Frist for gjennomføring: 16.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen