Pigghuder - unntak fra klassifisering av produksjonsområder, 853/2004

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1978 av 31 oktober 2017 som endrer vedlegg III i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, når det gjelder pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder

Commission Regulation (EU) 2017/1978 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin as regard echinoderms harvested outside classified production areas

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Endringsrettsakten gjelder unntak for ikke-filtrerende pigghuder fra klassifisering av produksjonsområder.

Rettsakten må ses i sammenheng med en annen endringsrettsakt som angår vedlegg II i "europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse" - se eget EØS-notat på denne.

Rettsakten endrer fortalen og kapittel IX i avsnitt VII i vedlegg III i "europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse". Avsnitt VII omfatter levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler. Mange av disse dyrene er næringsfiltrerende og de kan derfor akkumulere mikroorganismer som kan gi risiko for folkehelsen. Dagens regelverk har derfor bestemmelser der det stilles krav til at produksjonsområdene skal klassifiseres på bakgrunn av analyser av Escherichia coli (E. coli) som skal tas for å måle fekal forurensning.

Pigghuder er generelt ikke næringsfiltrerende dyr, og risikoen for at slike pigghuder skal akkumulere mikroorganismer knyttet til fekal forurensing er derfor lite sannsynlig. Regelverket blir derfor endret slik at ikke-filtrerende pigghuder unntas fra kravene til klassifisering av produksjonsområder. Rettsakten medfører også at ikke-filtrerende pigghuder omfattes av bestemmelsen om at offentlig kontroll, når høsting skjer utenfor klassifiserte områder, skal utføres på fiskeauksjoner, ekspedisjonssentraler og produksjonsanlegg.

Regelverket for ikke-filtrerende pigghuder blir på disse endringspunktene identiske med gjeldende regler for kamskjell og sjøsnegler. 

Ikrafttredelse er satt til den tredje dagen etter publisering (dvs 3. november 2017) og rettsakten skal gjelde i EU fra 1. januar 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil innebære en bedre tilrettelegging for produksjon og høsting av pigghuder. Ressursbruken for næringsaktører og tilsynsmyndigheter vil derved muligens bli lavere, siden kravet om klassifisering av produksjonsområder bortfaller.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Regelverket er fortrinnsvis utviklet i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for levende toskallete bløtdyr, levende pigghuder, levende kappedyr og levende sjøsnegler ("Working group bivalve molluscs"). Prosessen har tatt ca to år fra forslaget ble fremmet til rettsakten ble vedtatt. Norge har sammen med det forslagsstillende EU-landet deltatt aktivt for å få tilslutning til denne endringen. Rettsakten er sluttbehandlet i EUs faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr ("SCPAFF") - seksjon biologisk trygghet og ble der enstemmig vedtatt 4 juli 2017. 

Mattilsynet har innhentet råd fra relevante forvaltningsstøtteinstitusjoner gjennom regelverksutviklingen i EU. 

Det er viktig å tilrettelegge for høsting av «nye marine arter» til bruk i mat, fôr, med mere. Se også regjeringens målsetning om at Norge skal være i førersetet i utviklingen med å utnytte havressursene. En tilrettelegging for høsting av pigghuder er en del av dette. Pigghuder er en lite utnyttet ressurs i Norge og EU. Forutsetningen er at høstingen ikke går på bekostning av mattryggheten. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel og anser at endringen ikke vil svekke mattryggheten og ikke vil innebære merkostnader for næringen eller for Mattilsynet. Rettsakten vil tre i kraft senere i Norge enn i EU, fordi den først må innlemmes i EØS-avtalen.

Mattilsynet har hatt rettsakten på høring  fra 20 februar til10 april 2018. To høringsinstanser har kommet med høringsuttalelser. Veterinærinstituttet  anser det som positivt at reglene for pigghuder blir tilsvarende de som gjelder for kamskjell og sjøsnegler. Havforskningsinstituttet uttaler at de har vært involvert i diskusjoner om dette temaet og er enig i Mattilsynets vurdering av saken.


 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)1978
Rettsaktnr.: 2017/1978
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32017R1978

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2017
Frist returnering standardskjema: 08.09.2017
Dato returnert standardskjema: 08.09.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 35/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.02.2018
Høringsfrist: 10.04.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 17.04.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.05.2018

Lenker