Revisjon, økodesign støvsugere

Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av støvsugere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr, 666/2013

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for vacuum cleaners pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) 666/2013

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2017

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Første utkast til regelverk (arbeidsdokument) ble drøftet på møte i Samrådsforum 30. oktober 2019. 

Dette notatet er oppdatert på grunnlag av utsendt arbeidsdokument i forbindelse med møtet i Samrådsforum 30. oktober 2019.

Produktet har ikke vært blant NVEs prioriterte produktgrupper de senere årene og NVE har derfor ikke deltatt aktivt i prosessen.

Regelverksprosessen under økodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

I perioden juli 2017-juni 2019 gjennomførte EU-Kommisjonen en gjennomgang av økodesignforordning 666/2013 og energimerkeforordning 665/2013 om støvsugere med sikte på revisjon av begge forordningene. Økodesignforordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Nå foreligger et første utkast til en revidert utgave av økodesignforordning 666/2013 og dette EØS-notatet er basert på utkastet.

Sammendrag av innhold

Forslaget til forordning omhandler støvsugere og reviderer gjeldende forordning for støvsugere 666/2013. Kommisjonen anslår at summen av besparelsene i strømforbruk fra revidert økodesignforordning og ny energimerkeforordning for støvsugere er 3,84 TWh/år i EU i 2030. Virkeområdet for forordningen er nettdrevne og trådløse støvsugere, inkludert hybridstøvsugere. Inkluderingen av trådløse støvsugere er en utvidelse av regelverkets omfang. 

Forordningen får ikke anvendelse på 

 • våtstøvsugere, våt- og tørrstøvsugere, industristøvsugere eller sentralstøvsugere,
 • gulvpoleringsmaskiner;
 • robotstøvsugere;
 • utendørsstøvsugere;
 • håndholdt støvsuger

Det er tatt inn en ny bestemmelse om omgåelse av kravene i artikkel 6. Etter første ledd er det forbudt å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at produktets ytelse automatisk endres under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Etter annet ledd må produktets egenskaper heller ikke forringes som følge av senere oppdateringer, uten at sluttbrukeren på forhånd har gitt sitt uttrykkelige samtykke. 
 

Økodesignkrav

Forordningen etablerer energikrav, funksjonskrav, krav til energisparetilstand, ressurseffektivitetskrav og informasjonskrav.

Foreslått virkningsdato for kravene er 1. mars 2023, men bestemmelsen i artikkel 6 skal gjelde fra den dato forordningen trer i kraft. 

Eksempler på kravene:

Energikrav: Årlig energibruk beregnet i samsvar med angitt metode, skal være mindre enn eller lik 43,0 kWh/år

Funksjonskrav: 

 • Krav om driftslevetid for motoren til husholdnings- og kommersielle støvsugere på mer enn eller lik 550 timer med tom beholder
 • Krav til batterilevetid for trådløse støvsugere

Energisparetilstand: Det stilles krav om at trådløse støvsugere skal ha en eller flere av følgende tilstander: avslått tilstand eller hviletilstand eller vedlikeholdstilstand. Effektforbruket til disse tilstandene skal ikke overstige 0,50 W

Ressurskrav:

 • Krav om tilgang på bestemte reservedeler i minst åtte år for husholdningsstøvsugere, fem år for kommersielle støvsugere og seks år for trådløse støvsugere etter at siste enhet av en produktmodell er brakt i omsetning.
 • Krav om tilgang på reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon for profesjonelle reparatører
 • Krav til demontering av produktet for materialgjenvinning og resirkulering

Informasjonskrav: Krav om tilgang på brukerinstruksjoner på en fritt tilgjengelig nettside og krav om hva instruksjonene skal inneholde. 

Ressurs- og informasjonskravene skal understøtte EUs sirkulærøkonomisatsing. 

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

NVE mottok ingen høringsinnspill i forbindelse med høringen av utkastet (arbeidsdokument) til økodesignforordning i oktober 2019. NVE antar foreløpig at den foreslåtte forordningen ikke kan forventes å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Den 11.09.2017 informerte NVE om at revisjonsstudien startet opp. NVE publiserte en høring av det første utkastet til økodesignforordning den 02. oktober 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill. 

Støvsugere har ikke vært blant NVEs prioriterte produktgrupper for særskilt oppfølging. 

Vurdering

NVE antar foreløpig at den foreslåtte forordningen ikke kan forventes å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Andre opplysninger

Når forordningen skal revideres, skal særlig følgende vurderes om er hensiktsmessig:

 • at robotstøvsugere omfattes   
 • å innføre ytterligere ressurseffektivitetskrav for produkter
 • å innføre en energiindeks (EI) i tråd med den for kommersielle støvsugere, for alle typer støvsugere som er omfattet.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125, 666/2013

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker