Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Uønskede stoffer i fôrvarer

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2229 av 4. desember 2017 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om grenseverdier for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat

Commission Regulation (EU) 2017/2229 of 4 December 2017 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for lead, mercury, melamine and decoquinate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2002/32/EF inneholder en liste over grenseverdier av uønskede stoffer i produkter brukt i fôr. Overskridelse av grenseverdiene medfører forbud mot bruk.

Grenseverdien for bly i tilsetningsstoffet di-kobber oksid er økt 100 til 200 mg/kg (12% våtvekt). Den generelle grenseverdien for bly i fôrtilsetningsstoffer er 100 mg/kg (12% våtvekt). Mineraltilsetningsstoffene mangan(II)oksid, jern(II)karbonat og kobberkarbonat har i dag en grenseverdi på 200 mg/kg (12% våtvekt), og sinkoksid har en grenseverdi på 400 mg/kg (våtvekt). Dette har sin bakgrunn i  godkjenning av di-kobber oksid som fôrtilsetningsstoff.  EFSA har vurdert di-kobberoksid å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, i tillegg til å ha ønsket effekt. I noen tilfeller vil innholdet av bly i dette tilsetningsstoffet overskride de nåværende grenseverdiene for bly i tilsetningsstoffer. EFSA sier i sin vurdering av di-kobber oksid at det er ingen bekymringer for trygget ved å øke grenseverdien for bly til fra 100 mg/kg til 200 mg/kg i dette tilsetningsstoffet. Dette er knyttet til at dyrets eksponering for bly ved bruk av di-kobber oksid ikke vil være høyere enn ved bruk av kobberkarbonat som allerede har en grenseverdi på 200 mg/kg (12% våtvekt).

Grenseverdien for kvikksølv i fôrmidler av tunfisk (Thunnus spp, Euthynnus spp, Katsuwonus pelamis) brukt til produksjon av fôr til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr er økt fra 0,5 mg/kg (våtvekt) til 1,0 mg/kg (våtvekt). Endringene i grenseverdien er gjort for å harmonisere grenseverdiene i fôr og mat, og gjøre det mulig å bruke biprodukter fra tunfisk til kjærledyrfôr. Grenseverdien for kvikksølv i fisk til mat er 1,0 mg/kg (våtvekt). Den nåværende grenseverdien for kvikksølv i slike bi-produkter er strengere enn for tunfisk brukt til mat. Dette gjør at det er tilfeller hvor disse ressursene ikke kan benyttes i kjærledyrfôr. Grenseverdien for kvikksølv i fiskeprodukter til matproduserende dyr er ikke foreslått endret.

Melanin i tilsetningsstoffet guanidinoacetic syre har fått en grenseverdi på 20 mg/kg (12% våtvekt). Dette har sin bakgrunn i godkjenning av guanidinoacetic syre som fôrtilsetningsstoff.  EFSA har vurdert stoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, i tillegg til å har ønsket effekt. I godkjenningen av guanidinoacetic syre er det spesifisert i beskrivelsen av stoffet at det inneholder opptil 20 mg/kg (12% våtvekt) av urenheten melanin. EFSA konkluderer at bidraget av melanin fra guanidinoacetic syre i fôr vil være så lite at det er ikke knyttet noen bekymringer til det. Det er likevel nødvendig å etablere en grenseverdi for melanin i guanidinoacetic syre, siden det er grenseverdi for melanin i fôr (2,5 mg/kg (12% våtvekt)).

Forordning (EU) Nr 291/2014 reduserer tilbaketrekningstiden for koksidiostatikaen dekokinat fra tre dager til null dager. Grenseverdien for dekokinat i oppfôringskyllinger er derfor fjernet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift av 23. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, vedlegg I Grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2229
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2017
Frist returnering standardskjema: 06.10.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 7/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.09.2017
Høringsfrist: 10.11.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker