Vet - lumpy skin disease

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1460 av 8. august 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1460 of 8 August 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning (EU) 2016/2008. Beslutningen fastsetter tiltak for å bekjempe lumpy skin disease (LSD) i visse EU-medlemsstater. Per i dag retter rettsakten seg til Bulgaria, Hellas og Kroatia. Endringene gjør vilkårene for å tillate flytting av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap fra eller mellom områder med fristatus hvor det vaksineres mot LSD (sone I) og områder med LSD (sone II) litt mindre strenge.

Hovedregelen etter beslutning (EU) 2016/2008 er at de berørte medlemsstatene skal forby flytting av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap fra sone I og sone II. Myndighetene kan likevel tillate flytting av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap fra sone I eller sone II til ethvert område utenfor sonene, det være seg i samme medlemsstat, en annen medlemsstat eller en tredjestat, på visse vilkår. Vilkårene har tidligere omfattet at dyrene som flyttes og alle andre LSD mottakelige dyr på avsenderdriftsenheten skal være vaksinert mot LSD minst et bestemt antall dager eller måneder før avsendelsen. Dette er nå endret slik at dyrene ikke bare skal være vaksinert minst det bestemte antallet dager eller måneder før avsendelsen. De skal også være omfattet av immunitetsperioden vaksineprodusenten har angitt for vaksinen. Som alternativer til å være immune som følge av vaksinasjon foretatt minst et bestemt antall dager før avsendelse, er det åpnet for at de andre LSD-mottakelige dyrene på avsenderdriftsenheten kan være immune som følge av revaksinasjon eller være avkom av vaksinerte mødre og ha maternal immunitet.  

Myndighetene kan også tillate flytting av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap fra en sone II til en annen sone II i samme medlemsstat på tre forskjellige sett av vilkår. Ett av vilkårssettene har omfattet at  dyrene som flyttes og alle andre LSD mottakelige dyr på avsenderdriftsenheten skal være vaksinert mot LSD minst 28 dager før avsendelse. Dette er nå endret slik at dyrene ikke bare skal være vaksinert minst 28 dager før avsendelsen. De skal også være omfattet av immunitetsperioden vaksineprodusenten har angitt for vaksinen. Som alternativer til å være immune som følge av vaksinasjon foretatt minst 28 dager før avsendelse, er det i tillegg åpnet for at de andre LSD-mottakelige dyrene på avsenderdriftsenheten kan være immune som følge av revaksinasjon eller være avkom av vaksinerte mødre og ha maternal immunitet. Et annet sett av vilkår har tidligere omfattet krav om at dyrene skal være uvaksinerte, under seks måneder gamle avkom av mødre som ble vaksinert minst 28 dager før fødselen og at alle andre LSD mottakelige dyr på avsenderdriftsenheten skal være vaksinert mot LSD minst 28 dager før avsendelse .Dette er nå endret slik at mordyrene og de andre dyrene på opprinnelsesdriftsenheten ikke bare skal være vaksinert minst 28 dager før henholdsvis fødselen og avsendelsen. De skal også være omfattet av immunitetsperioden vaksineprodusenten har angitt for vaksinen. Som alternativer til å være immune som følge av vaksinasjon foretatt minst 28 dager før avsendelse, er det i tillegg åpnet for at de andre LSD-mottakelige dyrene på avsenderdriftsenheten kan være immune som følge av revaksinasjon eller være avkom av vaksinerte mødre og ha maternal immunitet. 

Tidligere kunne myndighetene tillate flytting av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap fra sone I til en annen sone I eller en sone II i samme medlemsstat på de samme tre forskjellige settene av vilkår som flytting av dyr fra en sone II til en annen sone II i samme medlemsstat. Det kan de fortsatt, men vilkårene  endret på samme måte som beskrevet i foregående avsnittet. I tillegg kan de nå tillate flytting av importerte dyr på et nytt sett av vilkår. Det er at dyrene som flyttes skal være kommet til avsenderdriftsenheten for mindre enn tre måneder siden fra en annen medlemsstat eller en tredjestat eller område som ikke var underlagt restiksjoner på grunn av LSD eller vaksinasjon mot LSD og at de skal flyttes til et slakteri for omgående slakting. På opprinnelsesdriftsenheten skal alle andre LSD-mottakellige dyr ha blitt vaksinert minst 28 dager før avsendelsen og være omfattet av immunitetsperioden vaksineprodusenten har angitt for vaksinen, eller være immune som følge av revaksinasjon eller være avkom av vaksinerte mødre og ha maternal immunitet. Opprinnelsesdriftsenheten skal heller ikke være underlagt LSD-restriksjoner etter direktiv 92/119/EØF som forbyr flyttingen.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Per i dag er det kun Bulgaria, Hellas og Kroatia som er direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ingen gjennomføring i norsk rett nå. Gjennomføring i norsk rett blir påkrevd først ved en eventuell framtidig oppføring av norske soner i vedlegg I til beslutning (EU) 2016/2008.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutning (EU) 2016/2008 gir myndighetene i de berørte EU-medlemsstatene mulighet til å tillate flytting av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap fra sone I eller sone II til Norge på vilkårene som er fastsatt i beslutningen. Ett av vilkårene er at transporten skal foregå etter bestemte krav. Blant annet må myndighetene i eksportlandet må sikre seg at Mattilsynet på bestemmelsesstedet gir dem melding om dyrenes ankomst og påser at transportmiddelet blir rengjort, desinfisert og behandlet med insektmiddel.  

Det er liten eller ingen import av storfe eller ville drøvtyggere i fangenskap til Norge fra Bulgaria, Hellas eller Kroatia. Det er ikke grunn til å tro at importen vil øke fordi eksport av slike dyr fra de restriksjonsbelagte områdene i disse landene nå kan tillates på litt enklere vilkår. Følgelig er det heller ikke ventet at Mattilsynet får mer arbeid med å føre tilsyn med import av slike dyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Effektiviteten av de siste vaksinasjonskampanjene mot LSD tyder på at korrekt vaksinerte storfe kan flyttes ut av eller mellom sonene I og II på mindre strenge vilkår. Av samme grunn bør det også være mindre strenge regler for å flytte uvaksinerte kalver født av vaksinerte mordyr dersom de flyttes mellom soner med samme LSD-status  i samme land. Det bør også være mindre strenge regler for å flytte uvaksinerte storfe og ville drøvtyggere i fangenskap innenfor sone I i samme land dersom dyrene er importert fra andre land eller områder som ikke er omfattet av LSD-restriksjoner ettersom slik flytting anses for å innbære liten risiko for spredning av sykdommen.

De tre EU-landene som for øyeblikket foretar vaksinasjon mot LSD har bedt om å få mindre strenge regler for flytting av vaksinerte storfe og vaksinerte ville drøvtyggere i fangenskap, på vilkår av revaksinasjon. De har også bedt om mindre strenge regler for flytting av kalver født av vaksinerte mordyr. I tillegg har Kroatia bedt om å få mindre strenge regler for flytting av uvaksinerte storfe og uvaksinerte ville drøvtyggere i fangenskap med opprinnelse i land eller områder som ikke er omfattet av restriksjoner på grunn av LSD eller vaksinasjon mot LSD.

Risikoen for å spre LSD ved flytting av levende storfe og ville drøvtyggere i fangenskap som er vaksinert mot LSD er høyere etter første gangs vaksinasjon enn etter revaksinasjon som er foretatt mens de er immune etter forrige vaksinasjon. Likeledes er risikoen for spredning av LSD høyere når det på dyrenes opprinnelsesdriftsenhet blir vaksinert for første gang enn når det på driftsenheten foretas revaksinasjon i den perioden hvor de tilstedeværende dyrene fortsatt er immune etter forrige vaksinasjon. Det synes derfor faglig forsvarlig å tilpasse regelverket i forhold til hvilken av disse situasjonene man er i.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1460/EU
Basis rettsaktnr.: Direktiv 89/662/EØF m.fl.
Celexnr.: 32017D1460

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.07.2017
Frist returnering standardskjema: 01.09.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 210/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 16.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2017

Lenker