EØS-notatbasen

Biocid - Godkjenning av MBIT i PT 6

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2327 av 14. desember 2017 om godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 6

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2327 of 14 December 2017 approving 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on as an active substance for use in biocidal products of product-type 6

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 14. desember 2017 og ble publisert i OJ 15. desember 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) …/… godkjenner 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (MBIT) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 6. Produkttype 6 omfatter konserveringsmidler for produkter under lagring.

For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

  1. Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.
  2. Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produkter legges særlig vekt på:
    1. yrkesmessige brukere
    2. overflatevann og grunnvann ved utendørs bruk av maling og puss som er behandlet med konserveringsmidler og bruk av konserverende væsker ved papir-, tekstil- eller lærproduksjon.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende betingelse: Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder MBIT, skal sikre at etiketten til det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2327
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32017R2327

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2017
Frist returnering standardskjema: 10.01.2018
Dato returnert standardskjema: 30.11.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 53/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.12.2017
Høringsfrist: 30.01.2018
Frist for gjennomføring: 24.03.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 23.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker