Delegert kommisjonsforordning om sikring av lokalisering av nødanrop fra mobile enheter

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/320 av 12. desember 2018 om utfylling av europarlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i nevnte direktiv for å sikre lokalisering av anrop ved nødkommunikasjon fra mobile enheter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 2019/320 of 12 December 2018 supplementing of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2017

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15. juni 2019.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har fastsatt delegert kommisjonsforordning etter artikkel 3 (3) (g) i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, om at smarttelefoner skal ha funksjonalitet som minst støtter tilgang til nødmeldingstjeneste gjennom Galileosystemet. Galileo er et et globalt satellittnavigasjonssystem (GNSS) under sivil kontroll. Galileo bygges og driftes i regi av EU, og vil bidra til å gi en vesentlig forbedring i tilgjengelighet og nøyaktighet, jf. forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer og prop. 42 S (2013-2014). Inkludering av Galileo i mobiltelefoner er en prioritet under EUs romstrategi (A Space Strategy for Europe, COM (2016) 705). Krav om kompatibiltet med Galileo vil innebære tilsvarende løsning som er implementert gjennom eCall reguleringen som sikrer tilgang til 112 nødmeldingstjeneste fra eCallsystemet i kjøretøy, ref. artikkel 5 (4) i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 av 29. april 2015 om typegodkjenningskrav for montering av eCall-system som er basert på 112-tjenesten i kjøretøy, og om endring av direktiv 2007/46/EF. eCall er det europeiske nødmeldingssystemet som skal sørge for at alvorlige ulykker på vegnettet meldes automatisk fra kjøretøy til redningssentral via det felles europeiske nødnummeret 112.

Gjeldende ordning for å identifisere plasseringen til den som ringer er basert på celle-ID posisjonering, og er tilgjengelig og garantert for under USO-direktivet (2002/22/EF). Det vurderes at denne ordningen for identifisering ikke er nøyaktig nok da den innebærer at posisjoneringen knyttes til basestasjonen som samtalen fra mobiltelefonen sendes via, noe som i praksis ikke trenger å være den basestasjonen som er nærmest mobiltelefonen. Avhengig av dekningsgrad og celleradius vil identifisering av området som mobiltelefonen ringer fra kunne variere fra 550 meter til flere kilometer. Dette kan lede til alvorlige feil ved posisjonering av de som ringer inn nødsamtalen. En lokalisering av den som ringer basert på et hybrid system som gir celle-ID posisjonering komplementert med wifi og GNSS informasjon som allerede er tilgjengelig i en smarttelefon vil føre til betydelige fordeler med hensyn til nøyaktig plassering av den som ringer i nødsituasjoner både utendørs og innendørs. Dette vil igjen føre til raskere og mer effektive redningsoperasjoner. 

De foreslåtte kravene innebærer en funksjonalitet i utstyret som allerede er på plass i de fleste nye mobiltelefoner som selges på markedet i EØS. I tillegg tilbyr ledende produsenter av chiper til smarttelefoner chiper som er klartgjort for bruk av Galileo, og alle de store mobilprodusentene (for eksempel Apple, Sony, Samsung og Huawei) har innført Galileofunksjonalitet i sine telefoner. Kommisjonsforordningen skal sikre rettslig sikkerhet for at alle smartelefoner som selges på markedet i EØS har funksjonalitet knyttet til tilgang til Galileosystemet. 

Merknader
Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Norge har vært med på utviklingen av Galileo og EGNOS siden midten av 1990-tallet gjennom deltakelse i ESA og EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling.

Rettslige konsekvenser

Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Gjennomføring av kommisjonsforordningen etter artikkel 3 (3) (g) er gjort ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som tilgjengeliggjør smarttelefoner på markedet i EØS. Da de foreslåtte kravene innebærer en funksjonalitet i utstyret som allerede er på plass i de fleste nye mobiltelefoner som selges på markedet i EØS antas det at rettsakten ikke får konskvenser for disse aktørene av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har fulgt hurtigprosedyren og ikke blitt behandlet i Spesialutvalget for Kommunikasjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har funnet rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/320
Basis rettsaktnr.: 2014/53/EU
Celexnr.: 32019R0320

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2019
Frist returnering standardskjema: 19.02.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 158/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2019
Høringsfrist: 01.01.2020
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.01.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.05.2020