Ekvivalensbeslutning for amerikansk revisortilsyn

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1155 om likeverdigheten av USA's offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlamentets og rådets direktiv 2006/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1155 of 14 July 2016 on the equivalence of the public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and the Council (notified under document C(2016) 4363)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Beslutningen inneholder en ny vurdering av USAs offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystem. Virkningen av kommisjonens beslutning 2013/281/EU om at disse måtte anses likeverdige med tilsvarende systemer i EU/EØS, opphørte den 31. juli 2016. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1155 slår fast at de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper i USA som ivaretas av The Securities and Exchange Commission of the United States of America (SEC) og The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America (PCAOB), fremdeles oppfyller krav som er likeverdige med dem som er fastsatt i direktiv 2006/43/EF artikkel 29, 30 og 32.

Beslutningen gjelder for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2022

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er EØS-relevant. Når den er tatt inn i EØS-avtalen må den gjennomføres i norsk rett. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2016/1155
Basis rettsaktnr.: 2013/281/EU
Celexnr.: 32016D1155

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2016
Frist returnering standardskjema: 27.10.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker