Ny liste over forsvarsrelaterte produkter

Direktiv 2017/2054 (EU) av 8. november 2017 om endring av direktiv 2009/43 mht. listen over forsvarsrelaterte produkter

Commission directive (EU) 2017/2054 of 8 November 2017 as regards the list of defence related products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 8. november 2017 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF). Det forutsettes at medlemsstaene iverksetter direktivet innen 5. mars 2018.

Sammendrag av innhold

Ved endringsdirektiv 2017/2054 erstattes, for åttende gang, vedlegget d.v.s listen over forsvarsrealterte produkter til direktiv 2009/43 EF, ICT direktivet. Dette skjer rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT direktivet.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning

ICT-direktivet er EØS relevant og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmatriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013.

Listen over forsvarsrealterte produkter er vedlegg til forskriften.

Rettsligekonsekvenser

Listen over forsvarsrealterte produkter må tas inn som nytt vedlegg I til forskrift som nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for indre marked. Utenriksdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsdirektivet innebærer ingen substansendringer i selve ICT-direktivet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2054
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017L2054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: