One Stop Security Singapore

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/55 av 9. januar 2018 som endrer forordning (EU) 2015/1998 med hensyn til å tilføye Republikken Singapore til tredjeland som anses for å anvende sikkerhetsstandarder som tilsvarer de felles grunnleggende bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

Commission implementing regulation (EU) No 2018/55 of 9. January 2018 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards adding the Republic of Singapore to the third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten ble stemt over i Aviation Security Committee (AVSEC) gjennom skriftlig votering i desember 2017. EU Kommisjonen er ansvarlige for vedtakelse av rettakten. Innholdet i rettsakten ble gjennomført i norsk rett 1. februar 2018, før beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, slik at ev passasjerer som kommer fra Singapore skal komme inn under samme regime som andre passasjerer som er en del av One-Stop Security systemet.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009. Videre er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 og gjennomføringsbeslutning C(2015)8005. Beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

I forordning (EU) 2015/1998 kapittel 3, 4 og 5 foreligger det lister over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B og 5-A i forordningen omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, og innsjekket bagasje. Utkast til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../ ..endrer forordning 2015/1998 på disse punktene.

EU Kommisjonen har funnet at Republikken Singapore oppfyller kravene i kommisjonsforordning 272/2009 del E, som omhandler kriterier for anerkjennelse av likeverdighet vedrørende sikkerhetsstandarder i tredjeland. Forordning .../ ..endrer dermed forordning 2015/1998 slik at tillegg 3-B, 4-B og 5-A også omfatter Republikken Singapore. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EU) 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Forordningen ble gjennomført i norsk rett 1. februar 2018 gjennom forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det foreligger per i dag ikke direkteflyging fra Republikken Singapore til Norge.

Endringen antas å ikke få negative økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller norske myndigheter, da endringen medfører forenklinger av sikkerhetstiltakene for flygninger fra disse landene.

Sakkyndige instansers merknader

Utkastet til rettsakt har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/055
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32018R0055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker