Utfyllende bestemmelser til MiFID II om fritak for visse tredjelands sentrabanker fra transparenskrav

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 av 12. juni 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om før- og etterhandelsgjennomsiktighet i forbindelse med utøvelsen av penge- og valutapolitikken og politikken for finansiell stabilitet

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1799 of 12 June 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the exemption of certain third countries central banks in their performance of monetary, foreign exchange and financial stability policies from pre- and post-trade transparency requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Transaksjoner hvor et medlem av Det europeiske system av sentralbanker er motpart, er unntatt fra transparenskrav i MiFIR artikkel 8, 10, 18 og 20 på nærmere vilkår. I henhold til MiFIR artikkel 1 nr. 9, kan Kommisjonen utvide dette unntaket til også å gjelde sentralbanker i tredjestater og til Den internasjonale oppgjørsbanken.Kommisjonsforordningen fastsetter at unntak fra transparenskrav skal gjelde for Den internasjonale oppgjørsbanken og for sentralbanker i Australia, Brasil, Canada, Hong Kong, India, Japan, Mexico, Korea, Singapore, Sveits, Tyrkia og USA.

 


Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1799
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32017R1799

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen