Utfyllende bestemmelser til MiFID II om informasjon om sanksjoner og tiltak

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1111 av 22. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til prosedyrer og skjemaer for innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1111 of 22 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for submitting information on sanctions and measures in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forodningen gir utfyllende regler om prosedyrer og format for levering av informasjon til ESMA om sanksjoner og tiltak. Kommisjonsforordning oppstiller krav om at tilsynsmyndighetene skal utpeke et kontaktpunkt for kommunikasjon med ESMA om sanksjoner og tiltak. Videre er det gitt regler om hvilket IT-teknisk format mv. tilsynsmyndighetene skal bruke ved rapporteringen, regler om sletting og oppdatering av innsendte rapporter, regler om tidsfrister og maler for rapporter til ESMA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1111
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R1111

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen