Utfyllende bestemmelser til MiFID II om market making

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/578 av 13. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter hva angår reguleringstekniske standarder for krav til avtaler og ordninger for prisstillelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/578 of 13 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on market making agreements and schemes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir nærmere regler rettet mot handelsplasser og verdipapirforetak i forbindelse med prisstillelse ("market making"). Kommisjonsforordningen oppstiller blant annet krav om avtale om prisstillelse og krav til innholdet i slike avtaler. Videre gir kommisjonsforordningen nærmere regler om unntak fra krav om likviditet for verdipapirforetak som tilbyr/benytter algoritmehandel og utfyllende bestemmelser om handelsplassens plikt til å ha ordninger for å sikre at et tilstrekkelig antall verdipapirforetak inngår avtale med handelsplassen om prisstillelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/578
Basis rettsaktnr.: 2014/65
Celexnr.: 32017R0578

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker