Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFID II om om standardskjema, maler og prosedyrer for samarbeid mellom tilsynsmyndigheter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/980 av 7. juni om gjennomføringstekniske standarder med hensyn til standardskjemaer, -modeller og -prosedyrer for samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter, kontroll på stedet og undersøkelser samt utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/980 of 7 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for cooperation in supervisory activities, for on-site verifications, and investigations and exchange of information between competent authorities in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler om samarbeid mellom tilsynsmyndigheter i form av maler og standardskjema for samarbeid. I tillegg inneholder forordningen en rekke bestemmelser om prosedyrer for samarbeid mellom tilsynsmyndigheter i tilsynsaktiviteter og informasjonsutveksling for øvrig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/980
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R0980

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen