Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFID II om organisatoriske krav for verdipapirforetak og definisjoner av begreper

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder de organisatorisk krav og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjoner av begreper med hensyn til nevnte direktiv

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft  i EU. Rettsakten er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2017/565  gir utfyllende regler til en lang rekke bestemmelser i MiFID II, og er således av en noe annen karakter enn øvrige kommisjonsforordninger til MiFID II.

I forordningens kapittel I er det gitt utfyllende regler til definisjonene i MiFID II artikkel 4, særlig definisjoner knyttet til investeringstjenester og investeringsvirksomhet, finansielle instrumenter, foretak og handelsplasser. Her er det blant annet gitt utfyllende definisjoner av investeringstjenesten investeringsrådgivning, derivat (herunder varederivat) og systematisk internaliserer (SI). Videre er det gitt utfyllende definisjoner av algoritmehandel, høyfrekvent algoritmehandel og direkte elektronisk tilgang.

Kapittel II gjelder organisatoriske krav til verdipapirforetak. Her er det gitt utfyllende regler om blant annet kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen), risikostyring og internrevisjon, behandling av kundeklager, godtgjørelsesordninger og ansattes egenhandel, samt regler om utkontraktering og om identifisering og håndtering av interessekonflikter. I forordningens kapittel III er det gitt utfyllende virksomhetskrav til verdipapirforetak. Dette gjelder regler om informasjon til kunden, investeringsrådgivning, vurdering av egnethet og hensiktsmessighet, rapportering til kunden og krav til beste utførelse av ordre og håndtering av kundeordre. Videre er det gitt regler om kundeklassifisering og regler om dokumentasjon av investeringstjenester og investeringsvirksomhet. Til slutt er det gitt regler om vekstmarked for små og mellomstore bedrifter.

Kapittel IV gjelder virksomhetskrav til handelsplasser, mens det i kapittel V er gitt regler om posisjonsrapportering i varederivater. I kapittel VI er det gitt utfyllende regler om datarapporteringstjenester, mens kapittel VII har regler om samarbeid mellom tilsynsmyndigheter.


Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forodningen anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/565
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R0565

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen