Utfyllende bestemmelser til MiFID II om prosedyrer mm for godkjenning av datarapporteringstjenester

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1110 av 22. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til standardskjemaer, - modeller og -prosedyrer for godkjenning tilbydere av datarapporteringstjenester, og om tilknyttede notifiseringer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1110 of 22 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to the standard forms, templates and procedures for the authorisation of data reporting services providers and related notifications pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir nærmere regler om standardskjema, maler og prosedyrer for søknad om tillatelse til å tilby datarapporteringstjenester, og nærmere bestemmelser om hvilken informasjon som skal sendes til myndighetene ved søknad om slik tillatelse. Videre fastsetter forordningen nærmere regler om melding til tilsynsmyndighetene om endringer i foretakets ledelsesorgan.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1110
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R1110

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen