Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFID II om samarbeid mellom myndigheter om markedsplasser med operasjoner av særlig betydning i en medlemsstat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/988 av 6. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til standardskjemaer, - modeller og -prosedyrer for markedsplasser med operasjoner som er av særlig betydning i en medlemsstat

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/988 of 6 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for cooperation arrangements in respect of a trading venue whose operations are of substantial importance in a host Member State

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forodningen gir nærmere regler om samarbeid mellom hjemstatsmyndighet og vertstatsmyndighet for handelsplasser hvis virksomhet er blitt av vesentlig betydning for verdipapirmarkedet og investorbeskyttelsen i vertstaten. Her er det gitt bestemmelser om samarbeidsavtaler og prosedyrer for samarbeid, herunder standardavtaler og maler for informasjonsutveksling, knyttet til slike handelsplasser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/988
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R0988

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen