Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFIR om registrering av opplysninger clearingadgang

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/581 av 24. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår reguleringstekniske standarder om registrering av relevante opplysninger om clearingadgang for markedsplasser og sentrale motparter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/581 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on clearing access in respect of trading venues and central counterparties

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser handelsplassers tilgang til sentrale motparter og sentrale motparters tilgang til opplysninger fra handelsplasser. Forordningen fastsetter nærmere regler for i hvilke tilfeller sentral motpart kan nekte handelsplass tilgang, om hvilke vilkår som skal gjelde for tilgang. Videre er det i forordningen gitt bestemmelser om i hvilke tilfeller det kan gis avslag på søknad om tilgang til opplysninger fra handelsplass

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/581
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32017R0581

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker