Aromatiserte vinprodukter, tillatte produksjonsprosesser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/670 av 31. januar 2017 om tillegg til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 251/2014, når det gjelder tillatte produksjonsprosesser for aromatiserte vinprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/670 supplementing Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the authorised production processes for obtaining aromatised wine products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Forordningen er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i artikkel 4 i forordning (EU) nr. 251/2014 om aromatiserte vinprodukter. Forordningen inneholder supplerende bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser for aromatiserte vinprodukter. Bestemmelsene er i utgangspunktet basert på innholdet i standardene til Den internasjonale vinorganisasjonen (OIV), med noen tilpasninger for å ivareta de tradisjonelle produksjonsprosessene i EU for slike produkter og forbrukernes forventninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)403
Rettsaktnr.: 0670/2017
Basis rettsaktnr.: 32014R0251
Celexnr.: 32017R0670

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2017
Frist returnering standardskjema: 26.05.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 179/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.04.2017
Høringsfrist: 30.05.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen