Ekstrapolering av MRL for andre næringsmidler eller arter enn de opprinnelige

Kommisjonens forordning for regler om bruk av grenseverdier for farmakologisk aktive stoffer i enkelte næringsmidler til andre næringsmidler som kommer fra samme art, og grenseverdier for farmakologisk aktive stoffer i en art eller flere til andre arter i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009

Commission Regulation (EU) 2017/880 of 23 May 2017 laying down rules on the use of a maximum residue limit established for a pharmacologically active substance in a particular foodstuff for another foodstuff derived from the same species and a maximum residue limit established for a pharmacologically active substance in one or more species for other species, in accordance with Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Denne forordningen er i samsvar med (EC) No 470/2009, en forordning som er implementert i sin helthet i "Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, §2" (FOR-2012-05-30-512).

Denne nye forordningen gir detaljert beskrivelse av hvordan man kan ekstrapolere grenseverdier fra et næringsmiddel eller art til andre næringsmidler og/eller andre arter. Dette har vært en mangel i regelverket tidligere, og har skapt problem for tilsynsmyndighetene i de tilfellene der dyr er lovlig behandlet etter "kaskaden", dvs retten til å bruke legemidler til en art eller for en indikasjon til en annen når det ikke finnes godkjente preparater til arten eller indikasjonen idet gjeldende landet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir en bedre mulighet for tilsynsmyndigheten til å godkjenne/ikke godkjenne slakt fra dyr som er lovlig behandlet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas å ikke få økonomiske konskekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departement deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/880
Basis rettsaktnr.: 470/2009
Celexnr.: 32017R0880

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2017
Frist returnering standardskjema: 17.03.2017
Dato returnert standardskjema: 20.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 167/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.03.2017
Høringsfrist: 01.04.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker