Ekvivalenser mellom førerkortklasser

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1945 av 14 oktober 2016 om ekvivalenser mellom førerkortklasser

Commission Decision (EU) 2016/1945 of 14 October 2016 on equivalences between categories of driving licences

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Norge har, gjennom deltakelse i førerkortkomiteen hatt anledning til å spille inn endringsbehov for de ekvivalenser som er fastsatt av Norge, forut for Kommisjonens beslutning. Dette har ikke vært ansett som nødvendig. 

Saken har fulgt hurtigprosedyren i EFTA.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1945 er en mindre oppdatering av  tidligere beslutning 2014/209/EU, og innebærer mindre presiseringer for ekvivalenser fastsatt av Tyskland, Frankrike, Kroatia og Nederland.

Kommisjonsbeslutningen om ekvivalenser mellom kategorier av førerkort bidrar til å sikre gjensidig anerkjennelse av førerkort som er utstedt før ikrafttreden av Direktiv 2006/126/EF om førerkort. Etter Direktiv 2006/126/EFskal mdlemsstatene fastsette lister over kategorier av førerkort utstedt før direktivet og angi hvilke kategorier de tilsvarer etter direktivet, og dermed i hvilken grad slike førerkort nyter godt av gjensidig anerkjennelse i EØS-området. Vedlegget til beslutningen inneholder de ekvivalenser som medlemsstatene har meddelt, og innebærer Kommisjonens aksept for disse ekvivalensene. Vedlegget inneholder også de ekvivalenser som Norge har fastsatt. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. må endres ved at referanser til beslutning 2014/209/EU må oppdateres til å referere til beslutning (EU) 2016/1945. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utover de nødvendige forskriftsendringer antas forslaget ikke å innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke blitt sendt på høring da den antas ikke å berøre norske interesser.

Samferdselsdepartementet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten antas ikke å påvirke norske interesser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2016)6517
Rettsaktnr.: 2016/1945
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EF
Celexnr.: 32016D1945

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2016
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker