Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i definisjonen av fiskemel og fiskeolje

Kommisjonsforordning (EU) 2017/786 av 8 Mai 2017 om endring av Forordning (EU) nr. 142/2011 angående definisjonene av fiskemel og fiskeolje

Commission Regulation (EU) 2017/786 of 8 May 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the definitions of fishmeal and fish oil

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for bruk av sjøstjerner ved produksjon av fiskeolje og fiskemel. Forslaget omfatter kun sjøstjerner som fanges som bifangst i områder med skjelloppdrett og ikke sjøstjerner som fanges som bifangst på vanlige fiskefartøyer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Rettsakten åpner for at næringen kan ta i bruk materiale i produksjonen av fiskemel og fiskeolje som tidligere ikke har vært tillatt og er positiv for norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/786
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32017R0786

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.12.2016
Frist returnering standardskjema: 19.05.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 155/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker