Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/439 av 13. mars 2017 om godkjenningen av L-lysinsulfat produsert av Escherichia coli som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/439 of 13 March 2017 concerning the authorisation of L-lysine sulphate produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Forlag til rettsak gjelder godkjenning for lysinpreparatet L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff. Det er søkt godkjent i kategorien «Ernæringsmessig tilsetningsstoff», I den funksjonelle gruppen “Aminosyrer, deres salter og analoger”. Det er søkt godkjent for alle dyrearter. Preparatet er framstilt ved fermentering ved hjelp av en genmodifisert stamme av bakterien Escherichia coli. Rester av bakterien, eller rekombinant DNA, er ikke funnet i preparatet.  L-lysinsulfat er en effektiv aminosyrekilder til alle dyrearter, og lysin er en essensiell aminosyre.  Produktet har et høyt innhold av svovel og det er derfor satt en grense for størsteinnhold på produktet. EFSA vurderer preparatet til å være trygt for folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/439
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0439

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2017
Frist returnering standardskjema: 31.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker