Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/429 av 10. mars 2017 om godkjenning av endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Aspergillus aculeatinus (tidligere kategorisert som A. aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase produsert av Trichoderma reesei (tidligere kategorisert som T. longibrachiatum) (CBS 592.94), alpha-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter om om endring av forordning (EF) nr. 358/2005, (EF) nr. 1284/2006 og (EU) nr. 516/2010 (innehaver av godkjenningen Kemin Europa NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/429 av 10 March 2017 concerning the authorisation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Aspergillus aculeatinus (formerly classified as A. aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (formerly classified as T. longibrachiatum) (CBS 592.94), alpha-amylase produced by Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) and endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) as a feed additive for all avian species and amending Regulations (EC) No 358/2005, (EC) No 1284/2006 and (EU) No 516/2010 (holder of the authorization Kemin Europa NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Utvidet godkjenning for et preparat bestående av 4 enzymer produsert av ulike bakteriestammer som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “avltekniske tilsetningsstoffer” I gruppen “fordøyelsesforbedrende midler”. Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling, slaktekalkun og verpehøns, og er nå søkt godkjent for alle fuglearter. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/429
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0429

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2017
Frist returnering standardskjema: 31.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker