Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/440 av 13. mars 2017 om godkjenningen av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til verping (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd. trading som Danisco Animal Nutrition)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/440 of 13 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) and Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and minor poultry species reared for laying (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd. trading as Danisco Animal Nutrition)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat bestående av levedyktige sporer fra tre stammer av Bacillus amyloliquefaciens, som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “Avltekniske tilsetningsstoffer”, i gruppen “midler som stabiliserer tarmfloraen”. Preparatet er søkt godkjent for slaktekylling, livkylling og mindre fjørfe raser. Ved tilsetning i fôr er det tillat i fôr som inneholder godkjente koksidiostatika. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/440
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0440

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2017
Frist returnering standardskjema: 31.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen