Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/447 av 14. mars 2017 om godkjenningen av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis DSM 5749 som et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner og om endring av forordning (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 600/2005 (innehaver av godkjenningen Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/447 of 14 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 5750 and Bacillus licheniformis DSM 5749 as a feed additive for sows, piglets, pigs for fattening, calves for rearing and turkeys and amending Regulations (EC) No 1453/2004, (EC) No 2148/2004 and (EC) No 600/2005 (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsaken gjelder regodkjenning for et preparat av to Bacillus-stammer som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien ‘avltekniske tilsetningsstoffer’, i gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’. Preparatet er søkt godkjent for purker, avvent smågris, slaktegris, kalver og kalkun. Preparatet er også søkt godkjent tilsatt i drikkevann. Det er satt minsteinnhold i fullfôr og drikkevann, og det er poengtert at det må være homogent innblandet i drikkevann. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/447
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0447

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2017
Frist returnering standardskjema: 31.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.02.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker