Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2017/171

Kommisjonsforordning (EU) 2017/171 av 30 januar 2017 vedrørende endring av vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av det Europeiske Parlament og Rådet vedrørende grenseverdier for aminopyralid, azoksystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazole, dietofenkarb, dithiokarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloksyfop, isofetamid, metalaksyl, proheksadion, propaquizafop, pyrimetanil, Trichoderma atroviride stamme SC1 og zoxamid i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2017/171 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazole, diethofencarb, dithiocarbamates, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadione, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride strain SC1 and zoxamide in or on certain products

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene aminopyralid, azoksystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazole, dietofenkarb, dithiokarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloksyfop, isofetamid, metalaksyl, proheksadion, propaquizafop, pyrimetanil, og zoxamid i eller på visse produkter.

Trichoderma atroviride stamme SC1 oppføres på vedlegg IV som er en liste over aktive stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for. Standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg i regelverket som gjelder når ikke spesifikke MRLer er fastsatt gjelder ikke for stoffer som er oppført på vedlegg IV.

Endringene i denne rettsakten skjer på bakgrunn av søknader om fastsettelse av grenseverdier som er knyttet til godkjent bruk i EU eller godkjent bruk i tredjestater (importtoleransesøknad). Et aktivt stoff oppføres på vedlegg IV til 396/2005 som er en listen stoffer det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette grenseverdier for.

EFSAs vurderinger:

Aminopyralid : Fastsette av MRL for mais på 0.05 mg/kg, innebærer økning av MRL i forbindelse med godkjent bruk, MRL var før ved LOQ (0.01* mg/kg). Lenke EFSA vurdering:

Azoxystrobin:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4459Det fastsettes MRLpå0.4 mg/kg for linfrø, safrantistel (saflortistel) og borage seeds ble anbefales av EFSA. Det gis avslag på søknad om fastsettelse av ny MRL for rabarbra.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4415Det fastsettesMRL på 3 mg/kg for både spisedruer og vindruer basert på dokumentasjon knyttet til bruk i nord og sør Europa der forslaget støttes av EFSA.

Cyantraniliprole: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4553 MRL for spisedruer)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4447 (søknad om importtoleranser for ris og kaffebønner.

Godkjent bruk i kaffe (Brasil og Colombia) og bruk i ris i Kina og Vietnam. Importtoleranse forslag på 0.05 mg/kg for kaffebønner og 0.01* mg/kg for ris basert på restforsøk. Fordi den høyeste toleranse verdi (grenseverdi) for kaffebønner i eksporterende land var fastsatt ved 0.03 mg/kg vurderer EFSA at vi bør beholde MRL i EU regelverket på 0,03 mg/kg ( Regulation (EU) No 2015/845). Det er heller ikke nødvendig å endre MRL for ris siden MRL verdien nå er fastsatt ved standardgrenseverdien "default limit of quantification» på 0.01 mg/kg. Disse MRLene ble derfor ikke endret. Det var noen andre endringer (mest frukt og grønnsaker), men disse endringene ble støttet av EFSA.

Cyflufenamid: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4519

Det er søkt om fastsettelse av MRL er for artisjokk og steinfrukt og EFSA anbefaler i sin vurdering fastsettelse av MRL på 0.06 mg/kg for aprikoser, fersken og plommer; MRL på 0.1 mg/kg for kirsebær og MRL på 0.03 mg/kg for artisjokker.

Cyproconazole: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4526

Fastsettelse av MRL på 0.08 mg/kg for belgfrukter og 0.2 mg/kg for bygg og havre på bakgrunn av søknader støttes av EFSAs vurdering.

Diethofencarb: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4576

EFSA anbefaler fastsettelse av MRL på 0.09 mg/kg for bananer (importtoleransesøknad).

Dithiocarbamates (mancozeb): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4208. Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). Gjelder EFSAs vurdering av implementering av CODEX grenseverdier (CXL).

Fluazifop-P: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4486. EFSA kan anbefale fastsettelse avMRL på 5 mg/kg for gresskarfrø. MRL fastsettes her lavere ved 5 mg/kg (før 10 mg/kg)

Fluopyram: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4520Det fastsettes nye MRLer for diverse vekster. Det er kun MRLer som ble fult støttet av EFSA som endres. MRLer som har vært fastsatt som midlertidige kan nå fastsettes som vanlige MRLer der det nå foreligger ny dokumentasjon der det tidligere var mangelfull dokumentasjon. MRLer forsukkerbete og andre MRLer for stoffet som ikke er støttet vil senere bli vurdert opphevet. Det vurderes under en annen prosedyre.

Haloxyfop: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4551Fastsettelse av MRL på bakgrunn av importtoleransesøknad for soyabønner kan støttes av EFSA og vedtas.

Isofetamid: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4265Nytt aktivt stoff godkjent under fo. (EU) nr. 1107/2009. Det er søkt om/ vurdert fastsettelse av MRLer i forbindelse med godkjenning som aktivt stoff (peer review). Søknad om MRLer er vurdert for fersken, plommer, aprikoser, kirsebær, druer (spisedruer og vindruer), jordbær, salat og salatplanter, oljefrø raps, spinat og liknende blader, urter og spiselige blomster, linfrø, valmuefrø, sennepsfrø og «gold of pleasure. «Missing information identified as being required by the regulatory framework is listed. Concerns are identified.».

Metalaxyl (godkjent i Norge): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4179 Fastsettelse av MRL for stikkelsbær på 0.3 mg/kg støttes av EFSA og vedtas.Med dagens restdefinisjon gjenfinnes ikke rester i animalske produkter. Restdefinisjonen endres ikke her, men vil vurderes ved senere revurdering av alle fastsatte MRLer for stoffet (artikkel 12 prosedyre).

Prohexadione: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4528. EFSA støtter foreslått MRL på 0.15 mg/kg for jordbær og den vedtas.

Propaquizafop: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4402. Søknad om endring av MRL for diverse produkter. Implementer MRLer for flere produkter der disse er støttet av EFSA. Noen MRLer det var søkt om som ikke var støttet av EFSA ble ikke vedtatt.. Restdefinisjon for stoffet vil vurderes ved en senere artikkel 12 vurdering.

Pyrimethanil: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4514Søknad om fastsettelse av MRL for purre. Grenseverdier for stoffet er også under diskusjon i CODEX (CXL).

Trichoderma atroviride strain SC1:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4092

«Stoffet» (mikroorganisme) er foreslått som kandidat for oppføring på vedlegg IV. "Det ble besluttet å føre opp Trichoderma atroviride strain SC1på vedlegg IV som er vedlegg for plantvernmidler (aktive stoffer) der det ikke er nødvendig å fastsette MRLer for rester.

Zoxanide:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4527

Søknad om endring av MRLer for diverse bladvekster. Foreslått MRL på 30 mg/kg ekstrapolert til gruppene vårsalat og andre salatplanter, spinat og liknende blader og urter og spiselige blomster. Endring av MRL støttes av EFSAs risikovurdering.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products - Pesticide Residues (PAFF PPP PR). Beslutningene er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon. EFSAs vurderinger kan man finne på EFSAs internettsider;

http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

Endringene av MRL (maximum residue level) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs Pesticides Database. MRL er ved LOQ (limit of quantification) og markert med *, dersom det ikkefinnes en høyere MRL som er fastsatt for aktuelt produkt/stoff. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution» ved søk etter grenseverdier for et stoff, får man opp utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkter;

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed , pesticide residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
  •   ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
  •   ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet; der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søki EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. EFSA har revurdert eksisterende grenseverdier (MRLer)for stoffene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/171
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32017R0171

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2017
Frist returnering standardskjema: 20.02.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.03.2017
Høringsfrist: 14.04.2017
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 10.07.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.07.2017

Lenker