Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prosessering av fett til bruk i biodisel

Kommisjonsforordning (EU) 1261/2017 av 12. juli 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 angående en alternativ metode for prosessering av visse typer fett til bruk i produksjon av biodiesel

Commission Regulation (EU) 2017/1261 of 12 July 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards an alternative method for processing certain rendered fats

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

.

Sammendrag av innhold

For at animalske biprodukter skal kunne tas i bruk til ulike formål uten å utgjøre en risiko for dyre- eller folkehelsen, oppstiller regelverket en rekke standardmetoder for bearbeiding. I tillegg til disse oppstilles det enkelte alternative metoder for visse typer utgangsmateriale og produksjon.

Rettsakten åpner for en alternativ metode for bruk av visse typer fett til bruk i produksjon av biodrivstoff.

Metoden beskrives som «continuous multiple-step catalytic hydro-treatment» og ble foreslått av finske myndigheter for bearbeiding av animalsk materiale i kategori 1 til bruk i biodrivstoff. Metoden er vurdert av EUs "European Food Safety Authority" (EFSA) som en trygg alternativ metode og sluttproduktene etter bearbeidingen vurderes også som helsemessig trygge av EFSA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14.september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. For næringsaktører som produserer biodrivstoff medfører endringen at de kan velge å ta i bruk en ny metode for bearbeiding dersom de ønsker det. Endringen må anses positiv for næringsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1261/2017
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32017R1261

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.01.2017
Frist returnering standardskjema: 19.05.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen