Regulering av o-fenylfenol og dets salter

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 2018 om endring i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission regulation (EU) 2018/1847 of 26th of November 2018 amending annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the council on cosmetic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.08.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Denne rettsakten behandles gjennom "hurtigprosedyren". Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA- statene.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten endrer vedlegg V i forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen).

Sammendrag av innhold

Bifenyl-2-ol og dets salter, inkludert o-fenylfenol (o-phenylphenol), natrium o-fenylfenat (o-phenylphenate), kalium o-fenylfenat (o-phenylphenate), og MEA o-fenylfenat (o-phenylphenate) er i dag oppført i kosmetikkforordningens positivliste for konserveringsmidler (vedlegg V, post 7), og er autorisert som konserveringsmidler opp til en maksimal konsentrasjon på 0,2% (som fenol) i kosmetikk.

SCCS konkluderte i sin opinion SCCS/1555/15, først vedtatt 25.6.2015 og revidert 15.12.2015, at o-fenylfenol som konserveringsmiddel opp til en maksimal konsentrasjon på 0,2 %, i produkter som blir værende på huden ("leave-on"), ikke er trygge for brukeren. Siden eksponering for stoffet kan komme fra andre kilder enn kosmetikk, fastslo SCCS at maksimal tillatt konsentrasjon av o-fenylfenol ikke bør overskride 0,15 % for å anses som trygt. For kosmetiske produkter skylles av huden ("rinse-off") vurderte SCCS at o-fenylfenol opp til en maksimal konsentrasjon på 0,2 % kunne anses som trygg.

SCCS konkluderte også at det kan være en mulig risiko for synsskader ved bruk av o-fenylfenol.

På basis av bekymringer for OPP salter fra enkelte MS, indikerte SCCS i addendum til sin opinion nevnt ovenfor, at på grunnlag av manglende data kan ikke SCCS trekke de samme konklusjoner som for OPP når det gjelder trygg bruk av OPP-saltene natrium-fenylfenat, kalium-fenylfenat og MEA-fenylfenat. Saltene kan ha en mer potent toksisk virkning enn OPP pga større hudopptak, og at man derfor ikke kan se bort fra en potensiell helserisiko knyttet til bruk av disse stoffene som konserveringsmiddel i kosmetikk.

Nærmere om endringene:

På basis av SCCS' opinion og addendum beskrevet ovenfor foreslår KOM følgende endringer i reguleringen av disse stoffene i listen over tillatte konserveringsmidler (vedlegg V/post 7):

  • Bruken av o-fenylfenol reduseres til en maksimal konsentrasjon på 0,15 % i kosmetiske produkter som blir værende på huden («leave-on»)
  • Bruken av o-fenylfenol forblir (som før) tillatt opp til en maksimal konsentrasjon på 0,2 % i kosmetiske produkter som skylles av huden («rinse-off»)
  • I tillegg skal det indikeres at kontakt med øynene må unngås
  • Det blir også forbud mot bruk av saltene natrium o-fenylfenat, kalium o-fenylfenat og MEA o-fenylfenat som konserveringsmiddel
  • Vedlegg V oppdateres tilsvarende

Overgangstider:

6 måneder (17.juni 2019) for å sette produkter på markedet, og 9 måneder (17. september 2019) for å trekke produkter fra markedet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører en mindre endring av vedlegg V i kosmetikkforskriften og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

Gjennomføring av endringsforskriften antas ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. EU-kommisjonens forslag til ny regulering er o-fenylfenol bygger på SCCS' risikovurderinger og er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk. Forbud mot bruk av OPP -salter som konserveringsmiddel forbys på grunnlag av manglende dokumentasjon for å vurdere sikkerhet (SCCS kunne ikke konkludere).  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS -relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1847
Basis rettsaktnr.: 1223/2009
Celexnr.: 32018R1847

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2018
Frist returnering standardskjema: 30.08.2018
Dato returnert standardskjema: 31.08.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 123/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 15.06.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker