RMT.0464 Krav til lufttrafikktjenester (NPA 2016-09)

RMT0464. Krav til lufttrafikktjenester (NPA 2016-09)

RMT.0464 Requirements for air traffic services (NPA 2016-09)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

NPA 2016-09 ble sendt på nasjonal høring 18. november 2016 med høringsfrist 1. februar 2017.

Sammendrag av innhold

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency) har sendt på høring NPA 2016-09: Requirements for air traffic services. Dette er utkast til regler som stiller krav til yting av lufttrafikktjenester. Hovedformålet med regelverksforslaget er å gjøre bestemmelser om lufttrafikktjenester fra ICAOs regelverk (International Civil Aviation Organisation), om til å bli felleseuropeisk regelverk. Med dette får man et harmonisert regelverk i Europa for yting av lufttrafikktjenester, for å opprettholde et høyt og likt sikkerhetsnivå i luftfarten.

NPA 2016-09 inneholder implementeringsbestemmelser (IR), Acceptable Means of Compliance (AMC) og veiledningsmateriale (GM) for yting av lufttrafikktjenester. Dette er stort sett basert på gjeldende ICAO-bestemmelser, særlig Annex 11 og PANS ATM Doc 4444.

Det foreslåtte regelverksinitiativet er i samsvar med og utfyller annet europeisk regelverk innen ATM / ANS. Særlig gjelder dette forordning (EF) nr. 923/2012 (Standardised European Rules of the Air - SERA) med senere endringer, forordningen i Det felles europeiske luftrom (Single European Sky), og forordning (EU) 2016/1377, den såkalte "ATM / ANS Common Requirements-forordningen".

Oversikt og sammenheng i regelverket

Som følge av EU-Kommisjonens regelverk om etablering av Det felles europeiske luftrom (Single European Sky), ble virkeområdet til EASAs basisforordning (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 216/2008) utvidet til å omfatte ATM/ANS. Samtidig ble EASA gitt ansvaret for å utvikle sikkerhetsrelatert regelverk innenfor dette området. Forordning (EU) nr. 2016/1377 er et overordnet regelverk som gir felles krav for yting av flysikringstjenester og krav til nasjonale tilsynsmyndigheters utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring. EU-Kommisjonen går gjennom denne og vil gi ut denne forordningen på nytt. Forordningen består av 13 Annexer (vedlegg), som gir nærmere krav til de enkelte områdene innen ATM/ANS.

NPA 2016-09 er et regelverksforslag som inngår som en del av dette overordnede regelverksarbeidet, og gir nærmere krav i Annex IV til yting av lufttrafikktjenester (ATM).

Nærmere om innholdet i regelverksforslaget i NPA 2016-09

NPA 2016-09 er delt i to deler:

NPA (A) omfatter:

  • Prosessuell informasjon knyttet til regelverksforslaget
  • Forklaring til de foreslåtte endringene, og
  • Konsekvensanalyse av de foreslåtte endringene

NPA (B) inneholder foreslåtte gjennomføringsregler (IR), Acceptable Means of Compliance (AMC) og veiledningsmateriale, Guidance Material (GM).

Nytt i forhold til ICAO sitt regelverk er at NPA 2016-09 foreslår å inkludere krav til yting av AFIS (Aerodrome Flight Information Service). Dette vil starte veien mot en standardisering av denne tjenesten i Europa. Kravene muliggjør et riktig valg av lufttrafikktjeneste som skal ytes på flyplasser og harmoniserer prinsipper for arbeidsmetoder og operasjonelle prosedyrer, og bidrar dermed til økt sikkerhet.

Videre innfører NPA 2016-09 begrepet «Unicom stasjoner». Med dette åpnes det for å ha tjenesteyting på et nivå under AFIS og som ikke er lufttrafikktjeneste, og som ikke er gjenstand for regulering på EU-nivå men som skal reguleres nasjonalt. Denne løsningen tar sikte på å sikre forholdsmessighet og å forhindre eventuelle negative virkninger for lokale flyplasser som vanligvis brukes til allmennflyging og som ikke ønsker eller trenger å innføre ATS.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Regelverket er forankret i forordning (EF) nr. 216/2008 som er hjemlet i TFEU art. 100.

Regelverket har sammenheng med Kommisjonsforordning (EU) nr. 923/2012 (SERA), og vil foreta endringer i dette regelverket, som nylig endret gjennom forordning (EU) 2016/1185. Også Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1377 vil bli påvirket / endret.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er foreløpig for tidlig å beskrive hvilke konkrete økonomiske og administrative konsekvenser regelverksinitiativet vil kunne få for norske aktører og myndigheter.

EASA har i sin Regulatory Impact Assessment (RIA) skissert tre alternative regelverksmodeller for gjennomføring av innholdet i NPA 2016-09:

  1. Ikke gjøre endringer i dagens regelverksituasjon
  2. Definere AFIS og generelle krav i samsvar med ICAO ATS-prinsipper, europeisk regelverk og prinsipper, på en fleksibel måte
  3. Omfattende og detaljerte AFIS-krav i samsvar med ICAO ATS-prinsipper og europeisk regelverk                                                                                                                                              Av disse alternativene har EASA beskrevet 1) som det foretrukne alternativet.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet gjennomgår nå kommentarer mottatt under høringen av regelverket. NPA 2016-09 ble sendt på nasjonal høring 18. november 2016 med høringsfrist 1. februar 2017.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på forslaget til regelverk i NPA 2016-09, Alternativ 1). Dette er regler basert på prinsipper fra ICAO, europeisk regelverk samt eksisterende myndighetspraksis blant medlemslandene. Alternativ 1) muliggjør opprettholdelse av et akseptabelt sikkerhetsnivå, samtidig som generelle krav (IR, AMC og GM) gir den nødvendige fleksibiliteten til at reglene fremstår som proporsjonale, tilpasset de lokale behov.

Luftfartstilsynet har vurdert at regelverket er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: