CLP/UFI

Kommisjonsforordning (EU) 2017/542 av 22. mars 2017 av om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ved å legge til et nytt vedlegg om harmonisert informasjon knyttet til nødstilfeller

Commission Regulation (EU) 2017/542 of 22 March 2017 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures by adding an Annex on harmonized information relating to emergency health response

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt er publisert i EU-register. Rettsaktenble vedtatt 22. mars 2017 og publisert i OJ 23. mars 2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen).

Forordning (EU) 2017/542 medfører et nytt vedlegg til CLP-forordningen som vil omhandle giftinformasjon. Endringen retter seg mot importører og etterfølgende brukere av stoffblandinger som er fareklassifisert på grunnlag av helsemessige eller fysiske virkninger. Det innføres et nytt, felles europeisk format for innsending av informasjon til myndighetene i nødstilfeller. Videre skal stoffblandinger som omfattes av endringen identifiseres med "Unique Formula Identifier" (UFI). Stoffblandingene skal kategoriseres gjennom et felles europeisk produktkategoriseringssystem.

 Forordningen er ment å danne grunnlaget for rask og riktig behandling og rådgivning i helsemessige nødssituasjoner i hele EU/EØS. Det forventes også at det blir enklere for aktørene som omsetter stoffblandinger i flere land å oppfylle pliktene sine siden kravene blir de samme i hele EU/EØS.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift og høringsdokumenter ble lagt ut på Miljødirektoratet sin hjemmeside 13. desember 2016 med 24. januar 2017 som frist for kommentarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene som foreslås er vurdert til å ikke være vesentlige. Endringene vil primært medføre administrative kostnader knyttet til mottak og håndtering av data.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Giftinformasjonen og Miljødirektoratet har vært involvert i utvikling av dette forslaget. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet (Competent Authority) for CLP i Norge.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0542
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32017R0542

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2016
Frist returnering standardskjema: 06.02.2017
Dato returnert standardskjema: 06.02.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 131/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2016
Høringsfrist: 24.01.2017
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 08.07.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.07.2017

Lenker