Endring av forordning om fellesskapsstatistikker over varehandelen med tredjeland

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/1724 av 14. september 2016 om endring av forordning(EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikker over varehandelen med tredjeland for så vidt angår Kommisjonens delegerte beføyelser

REGULATION (EU) 2016/1724 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 danner rammeverket for EUs statistikk over varehandelen med tredjeland (Exstrastat). Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI med enkelte tilpasninger for EFTA-/EØS-landene.

Forordning (EU) nr. 2016/1724 er av regelteknisk karakter, ved at de beføyelser som er gitt til Kommisjonen i forordning (EU) nr. 471/2009 gjennom det nye regelverket tilpasses endringene som følge av Lisboatraktaten om delegerte og implementerende gjennomføringsrettsakter i henhold til traktaten artikkel 290 og 291. Kommisjonens ansvar for å høre relevante parter, samt det ansvaret kommisjonen har for å sikre at delegerte rettsakter ikke pålegger medlemsstatene eller respondentene en vesentlig ytterligere byrde er understreket i forordningens forord.

I den nye forordningen gis ESS-komiteen, nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009, en rådgivende rolle overfor Kommisjonen i deres arbeid med gjennomføringsregelverk, og erstatter det såkalte «Exstrastat-utvalget». I forordning (EF) nr. 471/2009 er henvisningen til «Extrastat-utvalget» erstattet med henvisning til ESS-komiteen som blant annet består av direktørene for de nasjonale statistikkbyråene i EU- og EFTA-landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er av regelteknisk karakter. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1724/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1724

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2016
Frist returnering standardskjema: 10.01.2017
Dato returnert standardskjema: 25.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker