Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av matkontaktforskriften

Kommisjonsforordning (EU) 2017/752 av 28. april 2017 endring og korrigering av Forordning (EU) No 10/2011 på plastmaterialer og -artikler ment å komme kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av plastmaterialer og plastgjenstander. Siden forordningen trådte i kraft, har det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer av plast. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende migrasjonsgrenser eller at noen stoffer skal ut av listen.

Følgende endringer er gitt i denne rettsakten:

  1. Seks nye stoffer er tilført unionslisten.
  2. En grense for nikkel er lagt inn i Vedlegg II, restriksjoner for materialer og gjenstander.  Foreslått grense er satt ut fra at 10 % av TDI (tolerabelt daglig inntak) for nikkel er tildelt migrasjon fra matkontaktmaterialer (allokasjonsfaktor på 10 %).
  3. Ordlyden i punkt 8 (iii) i vedlegg IV er endret. I samsvarserklæringer (erklæring som skal følge med matkontaktmaterialer av plast), er det krav om å oppgi maks areal/volum forhold. Nåværende ordlyd er ikke presis nok, og er derfor endret.
  4. 10 stoffer på unionslisten som har brukt QMA for samsvarskontroll har nå egnede testmetoder tilgjengelige. Henvisning i kolumne 11 i Tabell 1 til note (10) i Tabell 3 er slettet for disse stoffene.  

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/752
Basis rettsaktnr.: 10/2011
Celexnr.: 32017R0752

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2017
Frist returnering standardskjema: 02.03.2017
Dato returnert standardskjema: 06.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 165/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.02.2017
Høringsfrist: 22.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2017

Lenker

Til toppen