Endring av spesifikasjonenen til basisk metakrylatkopolymer

Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX endring av vedlegget til Europaparlamentet og Rådsforordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til Europaparlamentet og Rådsforordning (EF) nr 1333/2008 fra når det gjelder spesifikasjoner for basisk metakrylatkopolymer (E 1205)

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Basic methacrylate copolymer (E 1205)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler endring av spesifikasjonene til tilsetningsstoffet basisk metakrylatkopolymer (E 1205).

Søker ber om endringer av den korte beskrivelsen av fremstillingsprosessen fordi prosessen er modernisert. Den nye definisjonen av basisk metakrylatkopolymer endrer partikkelstørrelsen av pulveret.

EFSA har evaluert endringene i produksjonsprosessen og de konkluderer med at endringene ikke fører til økt helsemessig bekymring. EFSA påpeker også at den dokumentasjonen søker har sendt inn viser at den nye prosessen ikke fører til detekterbare nanopartikler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at endringen av spesifikasjonene til metakrylatkopolymer (1205) ikke vil ha noen betydning for næringsmiddelindustrien. Vi kan heler ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Mattilsynet legger EFSAs vurdering til grunn og anser at endringene av spesifikasjonene til av metakrylatkopolymer (1205) ikke er av helsemessig risiko.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/324
Basis rettsaktnr.: 231/2012
Celexnr.: 32017R0324

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2016
Frist returnering standardskjema: 27.01.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 124/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.04.2017
Høringsfrist: 05.05.2017
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.08.2017

Lenker

Til toppen