Endring av vedlegg I til forordning 510/2011

Kommisjonsdelegert forordning (EU) .../... av 14. desember 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å ta høyde for utviklingen i vekten av nye varebiler registrert i 2013, 2014 og 2015

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.12.2016 amending Annex I to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new light commercial vehicles registered in 2013, 2014 and 2015

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2017

Spesialutvalg: Transport og Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Sammendrag av innhold

Basisforordning 510/2011 retter seg i første rekke mot varebilprodusenter og er en del av EUs arbeid med å redusere utslipp av CO2 fra varebiler i Europa. I forordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilprodusentenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0, satt til 1706,0 kg. Verdien for gjennomsnittsvekten skal justeres hvert tredje år (jf. forordningens artikkel 13 nr. 5) for å ta hensyn til endringer i vekten på nye kjøretøy som registreres i EU.

Utkast til ny forordning fastsetter ny verdi for gjennomsnittsvekten M0. Verdien er basert på data fra rapporteringer for kalenderårene 2013, 2014 og 2015. Den nye verdien er basert på et vektet gjennomsnitt som tar hensyn til antallet nye registeringer i hvert referanseår. Med virkning fra 1. januar 2018 økes verdien av M0 med 60,4 kg til 1766,4 kg.

Merknader

EU-hjemmel

Forslaget til ny forordning er en endringsforordning, som vedtas av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:

Basisforordning 510/2011 er ennå ikke implementert i norsk regelverk.

Norsk gjennomføring:

Dette vil bero på hvor og hvordan basisforordning 510/2011 blir implementert

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 510/2011

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker