Forordning om harmoniserte krav til utslipp fra ikke-veigående maskiner

Forordning 2016/1628 om utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner

Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: VII. Andre maskiner

Status

Forordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikkeveigående maskiner ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet den 14. september 2016. Forordningen trådde i kraft på den 20. dagen etter offentliggjøringen i Den europeiske unions tidende som fant sted den 16. september 2016 (ETU-nr. L 252).

I EU kommer forordningen til anvendelse fra og med den 1. januar 2017 (med unntak av bestemmelsene i art. 61, som kommer til anvendelse fra 6. oktober 2016.

Forordningen kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering.

Forordningen anses ikke som kontroversiell.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Sammendrag av innhold

For å redusere luftforurensningen fastsatte Europaparlaments- og Rådsdirektiv 97/68/EF harmoniserte krav til utslipp fra mobile ikke-veigående maskiner. Mobile ikke-veigående maskiner dekker et bredt spekter av forbrenningsmotorer som er montert i maskiner i alt fra mindre håndholdt utstyr, annleggsmaskiner, lokomotiver og fartøy som brukes på indre vannveier.

Forordning 2016/1628 viderefører noen krav fra direktiv 97/68/EF, men fastsetter på noen områder også nye og strengere krav til utslipp da det har vært behov for å justere utslippsgrensene i tråd med teknologiske fremskritt, samt for at EU skal kunne oppnå sine politiske mål om luftkvalitet. Formålet med forordningen er å beskytte helse, miljø samt sikre et velfungerende indre marked for motorer i ikke-veigående maskiner.

I forordningen er det nedfelt både administrative og tekniske krav til EU- typegodkjenning. Det er vedtatt nye og forenklede administrative prosedyrer for typegodkjenning og håndheving av reglene. Forordningen fastsetter kun de grunnleggende regler og prinsipper for typegodkjenning. Dette medfører at Kommisjonen er gitt delegert myndighet til å vedta rettsakter og gjennomføringsakter for mer tekniske detaljer i prosessen. Kommisjonen har gitt slike utfyllende forordninger gjennom vedtakelsen av forordning 2017/654, 2017/655 og 2017/656. Forordningen er totalharmoniserende. 

Nytt i forordningen er at det fastsettes krav for produsenter av mobile ikke-veigående maskiner som skal sikre at motorenes prestasjoner hva gjelder utslipp av gass og partikler, blir opprettholdt ved monteringen av motoren i maskiner.

Forordningen nedsetter også krav til importørers og distributørers forpliktelser.

Forordningen har et utvidet anvendelsesområde sammenlignet med tidligere direktiv, ved at motorer til skogs- og landbruksmaskiner nå omfattes.

Merknader

Forordningen er hjemlet i traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte artikkel 114. Artikkel 114 gir hjemmel for å vedta rettsakter om det indre markeds opprettelse og funksjon. Forordningen er behandlet i tråd med den alminnelige lovgivningsprosedyren i henhold til traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte artikkel 294.

Rettslige konsekvenser

Forordningen må implementeres i norsk rett. Det følger av EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a at en forordning som er EØS-relevant skal gjøres til en del av den interne rettsorden «som sådan». En forskrift vil være mest hensiktsmessig for å kunne holde lovverket oppdatert i tråd med nye vedtakelser i EU.

Forskrift om maskiner vedlegg XII Miljøkrav til forbrenningsmotorer gjennomfører direktiv 97/86/EF. Vedtakelsen av forordningen innebærer at direktiv 97/86/EF er opphevet. Vedlegg XII bør således oppheves og erstattes av bestemmelser som implementerer kravene i forordningen.

Arbeidstilsynet forslår å ersatte gjeldene vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften) med et vedlegg som gjennomfører EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning 2016/1628 plasseres under].

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ut over ordinært regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser for Norge og norske aktører, fordi Norge har forholdsvis få store og internasjonale maskinprodusenter.

Gruppering av rettsakten:

Rettsakten anses for å falle inn under gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til endringer i maskinforskriften for å gjennomføre forordningen var på høring våren 2017. Det kom ingen merknader til forskriftsendringen.

Vurdering

Forordningen medfører behov for endringer i norsk regelverk. Maskinforskriften vedlegg XII må oppheves. Den nye forordningen må gjennomføres via inkorporasjon.

Det foreslås å erstatte dagens forskrift om maskiner vedlegg XII med et nytt vedlegg som gjennomfører den nye forordningen.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og/eller produktkontrolloven.

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

EFTA orienterte de berørte myndigheter om vedtakelsen av forordningen i epost av 28. september 2016. Det ble satt frist til 18. januar 2017 for å returnere utfylt standard sheet (Form 2b).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)581
Rettsaktnr.: 1628/2016/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: R32016R1628

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2016
Frist returnering standardskjema: 18.01.2017
Dato returnert standardskjema: 25.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.02.2017
Høringsfrist: 22.03.2017
Frist for gjennomføring: 06.04.2017

Lenker

Til toppen