EgenskapVerdi
Notat id:33384
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:VII. Andre maskiner
Sortering Kapittel:6

Tittel:

Forordning 2016/1628 om utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner


{"name":"Forordning 2016/1628 om utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner","depName":"AID","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>For &aring; redusere luftforurensningen fastsatte Europaparlaments- og R&aring;dsdirektiv 97/68/EF harmoniserte krav til utslipp fra mobile ikke-veig&aring;ende maskiner. Mobile ikke-veig&aring;ende maskiner dekker et bredt spekter av forbrenningsmotorer som er montert i maskiner i alt fra mindre h&aring;ndholdt utstyr, annleggsmaskiner, lokomotiver og fart&oslash;y som brukes p&aring; indre vannveier.</p>\r\n\r\n<p>Forordning (EU) nr. 2016/1628 erstatter direktiv 97/68/EF med endringsdirektiver. Forordningen endrer i tillegg forordning (EU) 1024/2012 (IMI-regulativet) og forordning (EU) 167/2013 om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer.</p>\r\n\r\n<p>Forordning 2016/1628 videref&oslash;rer noen krav fra direktiv 97/68/EF, men fastsetter p&aring; noen omr&aring;der ogs&aring; nye og strengere krav til utslipp da det har v&aelig;rt behov for &aring; justere utslippsgrensene i tr&aring;d med teknologiske fremskritt for motorproduksjon, samt for at EU skal kunne oppn&aring; sine politiske m&aring;l om luftkvalitet. Form&aring;let med forordningen er &aring; beskytte helse, milj&oslash; samt sikre et velfungerende indre marked for motorer i ikke-veig&aring;ende maskiner. De nye kravene fremg&aring;r av forordningens bilag II og omtales som &laquo;Trinn V-emisjonsgrenser&raquo;.</p>\r\n\r\n<p>I forordningen er det nedfelt b&aring;de administrative og tekniske krav til EU- typegodkjenning.</p>\r\n\r\n<p>Det er vedtatt nye og forenklede administrative prosedyrer for typegodkjenning og h&aring;ndheving av reglene. En endring fra tidligere direktiv er at forordningen kun nedsetter grunnleggende regler og prinsipper for typegodkjenning.</p>\r\n\r\n<p>Kommisjonen er gitt delegert myndighet til &aring; vedta rettsakter og gjennomf&oslash;ringsakter for mer tekniske detaljer i prosessenForordningen er totalharmoniserende.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Forordningen legger til rette for utveksling av data og opplysninger mellom nasjonale myndigheter og mellom nasjonale myndigheter og Kommisjonen (ESA) i forbindelse med EU-typegodkjenninger. De nye forenklede administrative prosedyrene skal bidra til &aring; forbedre h&aring;ndhevingen av regelverket, herunder styrkede regler for markedsoverv&aring;kningNytt i forordningen er at det fastsettes krav for produsenter av mobile ikke-veig&aring;ende maskiner som skal sikre at motorenes prestasjoner hva gjelder utslipp av gass og partikler, blir opprettholdt ved monteringen av motoren i maskiner.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen nedsetter ogs&aring; krav til import&oslash;rers og distribut&oslash;rers forpliktelser.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen har et utvidet anvendelsesomr&aring;de sammenlignet med tidligere direktiv, ved at motorer til en del skogs- og landbruksmaskiner n&aring; omfattes.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen artikkel 57 stiller krav til nasjonale myndigheter om &aring; fastsette sanksjonsregler for overtredelser av forordningen.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>Forordningen er hjemlet i traktaten om Den Europeiske Unions virkem&aring;te artikkel 114. Artikkel 114 gir hjemmel for &aring; vedta rettsakter om det indre markeds opprettelse og funksjon. Forordningen er behandlet i tr&aring;d med den alminnelige lovgivningsprosedyren i henhold til traktaten om Den Europeiske Unions virkem&aring;te artikkel 294.</p>\r\n\r\n<p><u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Arbeidstilsynet har hatt p&aring; h&oslash;ring forslag til gjennomf&oslash;ring av EU-forordning nr. 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veig&aring;ende maskiner. Forordningen anses &aring; v&aelig;re E&Oslash;S-relevant og akseptabel</p>\r\n\r\n<p>Forordningen erstatter direktiv 97/68/EF om forholdsregler mot utslipp av gass- og partikkelbasert forurensning fra forbrenningsmotorer til montering i ikke-veig&aring;ende mobile maskiner, med endringsdirektiver. Dette direktivet er i dag gjennomf&oslash;rt i norsk rett gjennom vedlegg XII til forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften).&nbsp; I h&oslash;ringen ble det foresl&aring;tt at EU-forordning nr. 2016/1628 tas inn som et nytt vedlegg XII til maskinforskriften, til erstatning for gjeldende vedlegg XII.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>I h&oslash;ringsomgangen er det ikke kommet innvendinger verken mot reglene i forordningen som s&aring;dan eller forslaget om at denne skal gjennomf&oslash;res i norsk rett gjennom vedlegg til maskinforskriften. I sitt h&oslash;ringssvar stilte imidlertid Justis- og beredskapsdepartementet sp&oslash;rsm&aring;l ved om den aktuelle forskriftshjemmelen i arbeidsmilj&oslash;loven &sect; 5-5 sjuende ledd er tilstrekkelig vid i relasjon til h&aring;ndhevelse av akt&oslash;renes opplysningsplikter etter forordningens artikkel 57. Justis- og beredskapsdepartementet p&aring;pekte i den forbindelse ogs&aring; at det etter gjeldende rett neppe er hjemmel til &aring; reagere med overtredelsesgebyr ved brudd p&aring; opplysningspliktene i forordningen.</p>\r\n\r\n<p>Forordningens artikkel 57 stiller krav til nasjonale myndigheter om &aring; fastsette sanksjonsregler for overtredelser av forordningen. Sanksjonene skal v&aelig;re <em>&quot;virkningsfulle, st&aring; i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.&quot;</em> Ved &aring; innta forordningen som vedlegg til maskinforskriften, vil arbeidsmilj&oslash;lovens sanksjons- og straffehjemler i utgangspunktet v&aelig;re anvendelige ved brudd p&aring; bestemmelsene i forordningen. Arbeids- og sosialdepartementet er enig med Justis- og beredskapsdepartementet i at arbeidsmilj&oslash;loven i dag ikke gir grunnlag for &aring; bruke arbeidsmilj&oslash;lovens administrative reaksjonshjemler overfor brudd p&aring; plikt til &aring; gi opplysninger, ettersom det ikke henvises til opplysningsplikten i arbeidsmilj&oslash;loven &sect; 18-6. Det er videre departementets oppfatning at artikkel 57 sitt krav om effektive sanksjoner inneb&aelig;rer at det muligens ikke vil v&aelig;re tilstrekkelig &aring; vise til at brudd p&aring; opplysningsplikt etter arbeidsmilj&oslash;loven er straffesanksjonert. Brudd p&aring; plikt til &aring; gi opplysninger vil etter omstendighetene m&aring;tte anses som et alvorlig lovbrudd som b&oslash;r kunne sanksjoneres som andre brudd p&aring; lovens offentligrettslige plikter.</p>\r\n\r\n<p>Et forslag om at arbeidsmilj&oslash;lovens administrative reaksjonsmidler skal kunne brukes ogs&aring; overfor brudd p&aring; plikt til &aring; gi opplysninger, har v&aelig;rt p&aring; h&oslash;ring. Arbeids- og sosialdepartementet legger til grunn at en slik endring vil sikre at kravet til sanksjoner i forordningens artikkel 57 blir ivaretatt.</p>\r\n\r\n<p>N&aring;r det gjelder hjemmelssp&oslash;rsm&aring;let, gir arbeidsmilj&oslash;loven &sect; 5-5 sjuende ledd hjemmel til i forskrift &aring; gi n&aelig;rmere bestemmelser om maskiner og annet arbeidsutstyr, herunder om a) konstruksjon, utf&oslash;relse oppstilling, merking mv., b) godkjenning, c) godkjenning av organer som skal ut&oslash;ve kontroll knyttet til produksjon og d) unders&oslash;kelse eller besiktigelse.</p>\r\n\r\n<p>Departementet mener at det kan argumenteres for at bestemmelsene om opplysningsplikt i forordningen regulerer en informasjonsflyt som er en n&oslash;dvendig del av ordningen med typegodkjenning, og at kravene dermed ligger innenfor hjemmelen i &sect; 5-5 sjuende ledd, jf. myndigheten til &aring; gi regler om &quot;godkjenning&quot; og &quot;unders&oslash;kelse eller besiktigelse&quot;. Generelt mener imidlertid departementet at det er uheldig med eventuell tvil om dette, og et forslag om &aring; klargj&oslash;re hjemmelsgrunnlaget er derfor under vurdering.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Norge er allerede gjennom implementeringen av Europaparlamentets og R&aring;dets direktiv 97/68/EF og Forordning (EF) nr. 765/2008 i stor grad forpliktet til &aring; gjennomf&oslash;re forpliktelsene etter forordningen. Implementeringen av forordningen antas ikke &aring; f&oslash;re til betydelige administrative konsekvenser for Norge, ut over ordin&aelig;rt regelverksarbeid.</p>\r\n\r\n<p>Gruppering av rettsakten:</p>\r\n\r\n<p>Rettsakten anses for &aring; falle inn under gruppe 1, dvs. rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som krever forskriftsendring som vurderes &aring; gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.</p>\r\n\r\n<p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>Arbeidstilsynet har vurdert rettsakten som E&Oslash;S-relevant og akseptabel. Rettsakten har v&aelig;rt behandlet i spesialutvalget for indre marked, der ber&oslash;rte departementer er representert.</p>\r\n\r\n<p>Arbeidstilsynet har i to omganger hatt p&aring; h&oslash;ring forslag til endringer i maskinforskriften for &aring; gjennomf&oslash;re forordningen. I h&oslash;ringsrundene har det ikke kommet innvendinger verken mot reglene i forordningen som s&aring;dan eller forslaget om at denne skal gjennomf&oslash;res i norsk rett gjennom vedlegg til maskinforskriften. Justis- og beredskapsdepartementet stilte imidlertid sp&oslash;rsm&aring;l vedr. enkelte sider av forholdet til norsk rett, jf. omtale under rettslige vurderinger ovenfor.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","draftno":33384,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt\">Forordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikkeveig&aring;ende maskiner ble vedtatt av Europaparlamentet og R&aring;det den 14. september 2016. Forordningen tr&aring;dte i kraft p&aring; den 20. dagen etter offentliggj&oslash;ringen i Den europeiske unions tidende som fant sted den 16. september 2016 (ETU-nr. L 252).</span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt\">I EU kom forordningen til anvendelse 1. januar 2017 (med unntak av bestemmelsene i art. 61, som kom til anvendelse fra 6. oktober 2016).</span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt\">Forordningen kommer f&oslash;rst til anvendelse i norsk rett etter implementering.</span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt\">Forordningen anses ikke som kontroversiell.</span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt\">Forordningen er ikke vedtatt av E&Oslash;S-komiteen p&aring; n&aring;v&aelig;rende tidspunkt.</span></p>\r\n","valuation":"<p style=\"text-align: left;\">Gjennomf&oslash;ringen av forordningen i norsk rett vil kreve lovendringer<span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt\"> samt endring i vedlegg til maskinforskriften, jf. ovenfor. </span></p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt\">Forordningen anses relevant og akseptabel.</span></p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":true,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"1628/2016/EU","basisArticleno":null,"celexno":"R32016R1628","changed":"2020-02-16T12:12:50.907","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":33384,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"VII. Andre maskiner","eeaAttachmentChapterIndex":6,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2018-11-02T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC","established":"2017-01-17T18:08:40","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj","komLink":null,"komno":"KOM(2014)581","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":26273,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/forslag-til-forskrift-om-endring-i-maskinforskriften/","reviewLetterLink":"https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/forslag-til-forskrift-om-endring-i-maskinforskriften/","reviewedSu":"2017-01-24T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Forordning om harmoniserte krav til utslipp fra ikke-veigående maskiner","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2018-10-11T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2016-09-28T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2017-01-18T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2017-01-25T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Indre marked","suId":35,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Forordning 2016/1628 om utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2020-02-16T16:20:17.563","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":33384,"pubnoSpecified":true},"suName":"Indre marked","xoName":"Ingrid Sandvei Francke"}