EØS-notatbasen

Forordning om kvalitetsrapporter om data om nasjonal- og regionalregnskap

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/2304 av 19. desember 2016 om form, struktur, hyppighet og vurderingsindikatorer i kvalitetsrapportene om data som overføres i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/2304 of 19 December 2016 on the modalities, structure, periodicity and assessment indicators of the quality reports on data transmitted pursuant to Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem inneholder bestemmelser om nasjonalregnskap og den tilhørende tabellpakken som utgjør SSBs internasjonale rapportering på nasjonalregnskapsfeltet (ESA 2010).

I følge forordning (EU) nr. 549/2013, skal SSB levere en rapport til Kommisjonen om kvaliteten på de oversendte dataene om nasjonalregnskap. Gjennomføringsforordningen (forordning (EU) nr. 2016/2304) iverksetter struktur, hyppighet og vurderingsindikatorer for denne kvalitetsrapporteringen.

Kvalitetsrapporten skal dekke data sendt til Eurostat, som er i samsvar med ESA 2010-programmet, definert i vedlegg B til forordning (EU) 549/2013. Fra og med 2017 og fremover skal SSB levere en kvalitetsrapport til Kommisjonen hvert år, som dekker data som ble oversendt Eurostat året før. Struktur på rapporten og indikatorer som skal brukes for å vurdere kvaliteten på de oversendte dataene, er oppgitt i vedlegget til denne forordningen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Denne forordningen samsvarer med synet til komiteen til det europeiske statistiske system (ESSC). Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Som angitt i vedlegg XXI til EØS-avtalen, er Norge ikke bundet av den regionale inndelingen i forordning (EU) 549/2013 og er også unntatt fra å levere data om «Europeiske regnskap», som gitt i kapittel 19 i vedlegg A til denne forordningen. Kvalitetsrapporten som skal leveres til kommisjonen tilpasses i samsvar med disse unntakene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De administrative og økonomiske konsekvensene er begrenset og dekkes innenfor SSBs alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2304/2016
Basis rettsaktnr.: 549/2013
Celexnr.: 32016R2304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2016
Frist returnering standardskjema: 09.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: