Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/173 av 1. februar 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 hva angår navnet på innehaveren av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og Enterococcus faecium CECT 4515

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/173 of 1 February 2017 amending Regulation (EC) No 1292/2008 and Implementing Regulation (EU) No 887/2011, as regards the name of the holder of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 and Enterococcus faecium CECT 4515 and Implementing Regulation (EU) No 887/2011, as regards the name of the holder of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 and Enterococcus faecium CECT 4515

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Forslaget til rettakt ble diskutert og votert i PAFF Fôrvarer i desember 2016.

Rettsakten ble vedtatt i EU 1. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Administrativ endring av innehaver av godkjenning for Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 and Enterococcus faecium CECT 4515 som fôrtilsetningsstoff, fra Norel SA til Evonik Nutrition & Care GmbH. Lagervare av preparatene og premikser der det inngår, produsert og merket etter tidligere godkjenning, kan brukes opp på visse betingelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevent og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/173
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0173

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2017
Frist returnering standardskjema: 24.02.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 77/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen