Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/53 av 14. desember 2016 om godkjenningen av butan-1-ol, heksan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodecan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, heksanal, octanal, decanal, dodecanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoksyetan, maursyre, eddiksyre, propionsyre, valeriansyre, heksansyre, oktansyre, dekansyre, dodekansyre, oljesyre, heksadekansyre, tetradekansyre, heptansyre, nonansyre, etylacetat, propylacetat, butylacetat, heksylacetat, oktyl-acetat, nonyl-acetat, decyl-acetat, dodecyl-acetat, heptyl-acetat, metyl-acetat, metylbutyrat, butylbutyrat, pentyl-butyrat, heksyl-butyrat, oktyl-butyrat, etyl-dekanoat, etyl-heksanoat, propyl-heksanoat, pentyl heksanoat, heksyl-heksanoat, metyl-heksanoat, etylformiat, dodekanoat, etyl-tetradecanoate, etyl-nonanoate, etyl-oktanoat, etylpropionat, metylpropionat, etylvalerat, butylvalerat, etyl-heks-3-enoat, etylhexadecanoate, etyl-trans-2-butenoat, etyl-undekanoat, butyl-isovalerat, heksyl-isobutyrat, metyl-2-metylbutyrat, heksyl-2-methylbutyrate, trietylsitrat, heksyl-isovalerate og metyl-2-methylvalerate som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/53 of 14 December 2016 concerning the authorisation of butan-1-ol, hexan-1-ol, octan-1-ol, nonan-1-ol, dodecan-1-ol, heptan-1-ol, decan-1-ol, pentan-1-ol, ethanol, acetaldehyde, propanal, butanal, pentanal, hexanal, octanal, decanal, dodecanal, nonanal, heptanal, undecanal, 1,1-diethoxyethane, formic acid, acetic acid, propionic acid, valeric acid, hexanoic acid, octanoic acid, decanoic acid, dodecanoic acid, oleic acid, hexadecanoic acid, tetradecanoic acid, heptanoic acid, nonanoic acid, ethyl acetate, propyl acetate, butyl acetate, hexyl acetate, octyl acetate, nonyl acetate, decyl acetate, dodecyl acetate, heptyl acetate, methyl acetate, methyl butyrate, butyl butyrate, pentyl butyrate, hexyl butyrate, octyl butyrate, ethyl decanoate, ethyl hexanoate, propyl hexanoate, pentyl hexanoate, hexyl hexanoate, methyl hexanoate, ethyl formate, ethyl dodecanoate, ethyl tetradecanoate, ethyl nonanoate, ethyl octanoate, ethyl propionate, methyl propionate, ethyl valerate, butyl valerate, ethyl hex-3-enoate, ethyl hexadecanoate, ethyl trans-2-butenoate, ethyl undecanoate, butyl isovalerate, hexyl isobutyrate, methyl 2-methylbutyrate, hexyl 2-methylbutyrate, triethyl citrate, hexyl isovalerate and methyl 2-methylvalerate as feed additives for all animal species.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av hele gruppen av smaksstoffer (gruppe 1) i fôrtilsetningsstoff-kategorien sensoriske tilsetningsstoffer, til alle dyrearter. I rettsakten er alle 75 stoffer listet opp hver for seg med egne id.nr. De er vurdert av EFSA, som finner dem trygge i bruk da er godkjent som smaksstoffer i mat, med dokumentert effekt. Det er ikke satt minimums- eller maksimums grenser for innhold av aktivt stoff i fôr, men en anbefalt maksgrense på 5 mg/kg fullfôr med vanninnhold 12 %, for de aller fleste. Maursyre, eddiksyre og propionsyre er også godkjent som konserveringsmidler, men da spesifikasjonene ikke er helt lik for de to førstnevnte, har de fått nye id.nr som smaksstoff. Ni av smaksstoffene er fettsyrer, noen av dem er godkjent som fôrmidler. Det er imidlertid klart at framstillingsmåten av disse som tilsetningsstoff er kjemisk syntese, de er rene fettsyrer og annerledes enn de som er oppført i fôrmiddelkatalogen. Smaksstoffene tilsettes fôret som en premiks, og den kan bestå av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden dette er en re-godkjenning får stoffene en overgangsperiode. Da kan restlager av preparatet, premiks og fôrblandinger der de inngår, produsert og merket etter tidligere godkjenning, brukes opp på visse betingelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Regodkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/53
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0053

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2017
Frist returnering standardskjema: 03.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.06.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen