Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/54 av 14. desember 2016 om godkjenningen av 2-metylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloctan-1-ol, 2-ethylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-metylbutanal, 2-metylbutyraldehyd, 3- metylsmørsyre, 2-metylvaleriansyre, 2-etylsmørsyre, 2-metylsmørsyre, 2-metylheptansyre, 4-methylnonanoicsyre, 4-methyloctanoicsyre, isobutylacetat, isobutylbutyrat, 3-metylbutyl-heksanoat, 3-metylbutyl-dodekanoat, 3 -methylbutyl-oktanoat, 3-metylbutyl-propionat, 3-metylbutyl-formiat, glyceryl-tributyrate, isobutylisobutyrat, isopentyl-isobutyrat, isobutyl-isovalerate, isopentyl-2-methylbutyrate, 2-metylbutyl-isovalerate og 2-metylbutyl-butyrat som tilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/54 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 2-methylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloctan-1-ol, 2-ethylhexan-1-ol, 2-methylpropanal, 3-methylbutanal, 2-methylbutyraldehyde, 3-methylbutyric acid, 2-methylvaleric acid, 2-ethylbutyric acid, 2-methylbutyric acid, 2-methylheptanoic acid, 4-methylnonanoic acid, 4-methyloctanoic acid, isobutyl acetate, isobutyl butyrate, 3-methylbutyl hexanoate, 3-methylbutyl dodecanoate, 3-methylbutyl octanoate, 3-methylbutyl propionate, 3-methylbutyl formate, glyceryl tributyrate, isobutyl isobutyrate, isopentyl isobutyrate, isobutyl isovalerate, isopentyl 2-methylbutyrate, 2-methylbutyl isovalerate and 2- methylbutyl butyrate as feed additives for all animal species.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er drøftet i Europakommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert i møte i mai 2016. Det er nå fastsatt som en forordning i EU og trer i kraft der 6. februar 2017. Den vil tre i kraft noe senere i Norge, da rettsakten må innlemmes i EØS-avtalen først. Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning 23 av smaksstoffer i gruppe 2 av sensoriske tilsetningsstoffer, i tilegg kommer 5 nye. Hele gruppen er søkt godkjent til bruk i fôr til alle dyrearter. I rettsakten er alle stoffene listet opp hver for seg med egne id.nr. De er vurdert av EFSA, som finner dem trygge i bruk da er godkjent som smaksstoffer i mat, med dokumentert effekt. Det er ikke satt minimums- eller maksimums grenser for innhold av aktivt stoff i fôr, men en anbefalt maksgrense på 5 mg/kg fullfôr med vanninnhold 12 %. Smaksstoffene tilsettes fôret som en premiks, og den kan bestå av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden dette er en re-godkjenning får stoffene en overgangsperiode. Da kan restlager av preparatet, premiks og fôrblandinger der de inngår, produsert og merket etter tidligere godkjenning, brukes opp på visse betingelser

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdet av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Regodkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/54
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2017
Frist returnering standardskjema: 03.03.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.06.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker