Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) som et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris og om endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenning Beldem, del av Puratos NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/211 of 7 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Bacillus subtilis (LMG-S 15136) as a feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening, and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 1206/2005, and (EC) No 322/2009 and repealing Regulation (EC) No 516/2007 (holder of authorisation Beldem, a division of Puratos NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av preparatet "endo-l,4-beta-xylanase" som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er godkjent i kategorien «Avlstekniske tilsetningsstoff», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Det er godkjent for fjærfe, avvent smågris og slaktegris. Preparatet er produsert fra bakterien Bacillus subtilis. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/211
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0211

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2017
Frist returnering standardskjema: 24.02.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 77/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker