Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/210 av 7. februar 2017 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøns (innehaver av godkjenningen Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/210 of 7 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 as a feed additive for laying hens (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av endo-l,4-beta-xylanase og endo-l,3(4)-beta- glukanase som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er godkjent i kategorien “Avltekniske tilsetningsstoff”, i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Preparatet består av to enzymer produsert av to stammer av bakterien Talaromyces versatilis. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling, livkylling og mindre fjørfe raser. Det er nå godkjent til verpehøns. EFSA har vurdert preparatet til å være trygg for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalger fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Økte bruksmuligheter for et tilsetningsstoff er en fordel. Det kan redusere fôrvirksomhetenes vareutvalg og lagerhold av tilsetningsstoffer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/210
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0210

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2017
Frist returnering standardskjema: 24.02.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 77/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen