Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/187 av 2. februar 2017 om godkjenningen av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 28343) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen Lactosan GmbH & Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/187 of 2 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (DSM 28343) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co. KG)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av levedyktige sporer fra bakterien Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “Avlteknisk tilsetningsstoff”, gruppen “midler som stabiliserer tarmfloraen”, og er søkt godkjent for slaktekyllinger. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. Er tillatt brukt sammen med godkjente koksidiostatika. EFSA har vurdert Bacillus subtilis til å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/187
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0187

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2017
Frist returnering standardskjema: 24.02.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 77/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen