Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/62 av 14. desember 2016 om godkjenning av 3-(metylthio)propionaldehyd, metyl-3-(methylthio)propionat, allylthiol, dimetylsulfid, dibutylsulfid, diallyldisulfid, diallyltrisulfid, dimetyltrisulfid, dipropyldisulfid, allylisothiocyanat, dimethyldisulfid, 2-metylbenzen-1-thiol, S-metyl-butanethioat, allylmetyldisulfid, 3-(methylthio)propan-1-ol, 3-(metylthio)hexan-1-ol, 1-propan-1-thiol, diallylsulfid, 2,4-dithiapentan, 2-metyl-2-(methyldithio)propanal, 2-metylpropan-1-thiol, metylsulfinylmetan, propan-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan og 2-metyl-4-propyl-1,3-oxathian som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/62 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 3-(methylthio) propionaldehyde, methyl 3-(methylthio) propionate, allylthiol, dimethyl sulfide, dibutyl sulfide, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, dimethyl trisulfide, dipropyl disulfide, allyl isothiocyanate, dimethyl disulfide, 2-methylbenzene-1-thiol, S-methyl butanethioate, allyl methyl disulfide, 3-(methylthio) propan-1-ol, 3-(methylthio) hexan-1-ol, 1-propane-1-thiol, diallyl sulfide, 2,4-dithiapentane, 2-methyl-2-(methyldithio) propanal, 2-methylpropane-1-thiol, methylsulfinyl methane, propane-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolane and 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder regodkjenning av 25 smaksstoffer som er søkt regodkjenning til alle dyreslag. Stoffene vurderes å være trygge i bruk, og er samtidig godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Ved merking av preparatene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter. For de to stoffene allyl isothiocyanate and 2-methylpropane-1-thiol er det bekymringer for at ADI i befolkningen vil overskrides på sikt og det er derfor satt maksimumsgrense for disse stoffene. For alle andre smaksstoffer i denne gruppen er det bare gitt anbefaling om maksimumsinnhold. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden dette er søknad om en regodkjenninger, blir det gitt en overgangsperiode. EFSA har vurdert preparatene som trygge for folkehelse, dyrehelse og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matormrådet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalger fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Regodkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarer der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervarer brukes opp på gitte betingelser, som er god ressursutnyttelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/62
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2017
Frist returnering standardskjema: 03.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2016
Høringsfrist: 14.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker