REACH/vedlegg-XIV

Kommisjonsforordning (EU) 2017/999 av 13. juni 2017 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt (D047219/03) ble publisert i EU-register 11. januar 2017. Rettsakten ble vedtatt 13. juni 2017 og publisert i Official Journal 14. juni 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017 (beslutning nr 170/2017) og gjennomført i Norge 29. september 2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2017/999 endrer vedlegg XIV (krav om godkjenning) i REACH-forordningen. Krav om godkjenning (authorisation) i REACH-regelverket skal sørge for at risiko knyttet til svært helse- og miljøfarlige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Ordningen skal bidra til at slike stoffer etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og teknisk mulig. Krav om godkjenning gjelder omsetning og bruk av stoffer alene og stoffer i blandinger, herunder bruk av stoffer i produksjon av produkter, og gjelder uavhengig av i hvilke mengder stoffene skal omsettes eller brukes. Krav om godkjenning gjelder dermed også for mengder under registreringsgrensen på 1 tonn pr. år.

Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/999 føres 12 nye stoffer/stoffgrupper opp på listen over stoffer som omfattes av krav om godkjenning (vedlegg XIV) i REACH-forordningen. De aktuelle stoffene er reproduksjonsskadelige (8), kreftfremkallende (2) og hormonforstyrrende stoffer (2). Det blir dessuten innført utsatt søknadsfrist og utløpsdato for stoffer som allerede er på vedlegg XIV. Fristutsettelsen gjelder bare bruk av stoffene til produksjon av reservedeler eller reparasjon av produkter som ble produsert med disse stoffene før den opprinnelige utløpsdatoen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Når Kommisjonen siden treffer beslutning om godkjenning skal EFTA-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutning, jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g.  I Norge er myndigheten til å treffe slike vedtak lagt til Miljødirektoratet, jf. REACH-forskriften § 4 første ledd.

Hittil har Miljødirektoratets godkjenningsvedtak blitt publisert i et vedlegg til REACH-forskriften, jf. forskriften § 2a. Det er forventet at antall godkjenningsvedtak vil bli høyt. Etter gjennomgang og grundig vurdering av regelverk og praksis har man derfor kommet frem til at det vil være uhensiktsmessig å bruke ressurser på å endre REACH-forskriften hver gang Miljødirektoratet må treffe et godkjenningsvedtak. Publisering av Miljødirektoratets godkjenningsvedtak i REACH-forskriften gjør også forskriften unødvendig lang, og dermed mindre tilgjengelig. Miljødirektoratet vil på denne bakgrunn vedta en endringsforskrift hvor REACH-forskriften § 2a og vedlegget til forskriften oppheves (begge deler er fastsatt av Miljødirektoratet). Fremover vil Miljødirektoratet publisere godkjenningsvedtak fortløpende på sin hjemmeside. De vil også benytte sine nettsider til å informere om EU-kommisjonens beslutninger om godkjenning og det faktum at Miljødirektoratet er forpliktet til å treffe tilsvarende godkjenningsvedtak innen 30 dager etter Kommisjonens beslutning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel av spesialutvalget for handelsforenkling/kjemikalier. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i REACH-forskriften legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene som arbeider med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Norge deltar blant annet i komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og i møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill, initierer og utarbeider reguleringsforslag for å få utvalgte stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0999
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32017R0999

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2017
Frist returnering standardskjema: 22.02.2017
Dato returnert standardskjema: 22.02.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 170/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.04.2017
Høringsfrist: 06.06.2017
Frist for gjennomføring: 23.09.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 29.09.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.10.2017

Lenker