Steviolglykosid som søtningsmiddel i energireduserte sukkervarer

Kommisjonsforordning (EU) 2017/335 av 27 februar 2017 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av steviol glykosider (E 960) som søtningsmiddel i visse energi- redusert sukkervarer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/335 of 27 February 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced confectionery products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer som kan brukes til næringsmidler. Vedlegg II til forordningen inneholder en liste over tilsetningsstoffer som kan anvendes til næringsmidler og bruksbetingelser for disse.

I forordningen som foreligger blir søtstoffet steviolglykosid (E960) innført i vedlegg II og godkjent for bruk i underkategori 05.2 «andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust», med begrensingene for :

  • 360 mg/ kg steviolglykosid i «bare i sukkervarer uten tilsatt sukker», «bare i harde sukkertøy  og kjærlighet på pinne med redusert energiinnhold», «bare  i myke sukkervarer (tyggbare sukkertøy, frukt vingummi og skumputer/marshmellows med redusert energiinnhold», «bare lakris med redusert energiinnhold», «bare nougat med redusert energiinnhold», og «bare marsipan med redusert energiinnhold»,
  • 670  mg/ kg steviolglykosid i «bare i forfriskende halspastiller med sterk smak med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker»
  • 2000 mg/ kg steviolglykosid i bare i svært små pastiller for frisk pust med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker»

Steviolglykosid er et (kalorifritt) søtstoff og kan brukes for å erstatte søtsmak i visse sukkervarer, og dermed redusere kaloriinnholdet i produktene. Steviolglykosid gir sødme uten å levere ekstra kalorier til det endelige produktet, som tilbyr forbrukerne energireduserte eller uten tilsatt sukker produkter, i samsvar med artikkel 7 i forordning 1333/2008.

EUs risikovurderingsorgan (EFSA) har evaluert steviolglykosid som tilsetningsstoff og etablerte et ADI (anbefalt daglig inntak) på 4 mg/kg kroppsvekt/dag. Med hensyn til en utvidet bruk har EFSA revaluert eksponeringen for steviolglykosid og konkludert med at det ikke er fare for overskridelse av ADI. Eksponeringsdata viser at ADI ikke overskrides i noen grupper av befolkningen, ei heller hos små barn. Mattilsynet mener den foreslåtte bruken og mengdene av søtstoffet til fører til økt en helsemessig risiko av betydning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at bruk av steviolglykosid i matvarekategori 5.2 «andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust» ikke fører til en økt helsemessig risiko av bekymring. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av steviolglykosid i matvarekategori 5.2 «andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust»  ikke medfører økt helsemessig risiko av betydning. Bruk av søtstoffet i denne kategorien gir forbrukerne muligheter til å velge produkter med redusert kaloriinnhold.

På nåværende tidspunkt er Mattilsynet ikke bekymret over bruk av steviolglykosid i mat, men vi bør være oppmerksom på at det stadig kommer nye søknader om bruk av stoffet og at det kan lede til at samlet eksponering kan nærme seg eller overskride ADI.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/335
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32017R0335

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2017
Frist returnering standardskjema: 24.02.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 124/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.04.2017
Høringsfrist: 05.05.2017
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.08.2017

Lenker