Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Toys/Phenol

Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/774 av 3. mai 2017 om endring av tillegg C til vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy for så vidt angår fenol

Commission Directive (EU) 2017/774 of 3 May 2017 amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards phenol

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU registeret 9. desember 2016. Rettsakten ble vedtatt 3. mai 2017 og publisert i OJ 4. mai 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017 og gjennomført i Norge 6. november 2017.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen. De eksisterende grenseverdier for en rekke kjemikalier er enten for høye i lys av aktuell vitenskapelig dokumentasjon eller det er foreløpig ikke innført en grenseverdi. For fenol som er et CMR stoff er det en generell grense på 1% (10000 mg/kg).

Ved Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/774 føres fenol opp på tillegg C med en migrasjonsgrense på 5 mg/l for fenol i polymermateriale, og videre 10 mg/kg (grenseverdi for innhold) som konserveringsmiddel. Direktivet angir referanse til målemetoder for begge grenseverdiene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktiv 2017/774 skjer ved endring av leketøyforskriften. Direktivet skal gjennomføres i nasjonal lovgivning innen 4. november 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktem er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Utkast til EØS-notat ble forelagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0774
Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF
Celexnr.: 32017L0774

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2016
Frist returnering standardskjema: 13.02.2017
Dato returnert standardskjema: 13.02.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 178/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.03.2017
Høringsfrist: 05.05.2017
Frist for gjennomføring: 04.11.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 06.11.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.11.2017

Lenker

Til toppen